Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Emneord (los) Vegbygging, Bygg og eiendom

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Beskrivelse

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Vegdirektoratet.

 
Målgruppe

Grunneiere og utbyggere

Kriterier

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen

Søknadsveiledning
Søknadsvedlegg
  • Situasjonskart hvor avkjørsel er inntegnet og hvor kommunens retningslinjer og krav til innkjørsel er fulgt.
  • Lengdeprofil M = 1:500/1:200 (lengde/høyde)
  • Tverrprofil etter behov
Søknadsmottaker

​Seksjonen for Teknisk Infrastruktur, Rådhuset, Stasjonsgata 24, 33 Hokksund

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage  til fylkesmannen. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.

Lovpraksis

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven.

Kontakt oss

Jan Roger Humlebekk:

jan-r.humlebekk@ovre-eiker.kommune.no 
Mob. 907 21 110
Tlf. 32 25 13 23


Marit Nyhus:
Marit.Nyhus@ovre-eiker.kommune.no
Mob. 913 12 886
Tlf. 32 25 12 40

 
 
Ansvarlig enhet