Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte.

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte. 

Riksantikvaren kan frede bygninger og anlegg fra nyere tid som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Dette innebærer at det ikke kan gjøres inngrep eller endringer i bygningen eller anlegget. Normalt vedlikehold som å male bygningen kan du utføre, men du kan ikke gjøre endringer slik som å rive, flytte, bygge på eller forandre materialer eller farger.

 
Målgruppe

Private eiere og forvaltere av fredete bygninger og anlegg. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende.

Kriterier

Det vil bli gjort en faglig vurdering av den kulturhistoriske verdien og betydning tiltaket har i forhold til målet med tilskuddsordningen. Er du eier og får dispensasjon fra vedtak om fredning som samtidig setter vilkår som fordyrer arbeidet, skal du ha helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen. For øvrig prioriteres

  • Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
  • Foreløpig sikring av fredete bygninger og anlegg som er i forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg som det finnes få av

Se Norsk Kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.

Samarbeidspartnere

Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

Søknadsveiledning

Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen eller om hvor du skal sende søknaden.

Søknadsskjema

Norsk kulturminnefond har søknadsskjema på sine hjemmesider.

Søknadsfrist

​Fristen for søknad til Kulturminnefondet er den 1. november, og vedtak blir gjort i styremøte i april påfølgende år.

Søknadsmottaker

Søknad skal sendes fylkeskommunen som gjør en vurdering og prioritering før søknaden eventuelt videresendes til Riksantikvaren. Søknad kan også sendes til Norsk kulturminnefond.

Søknadsbehandling

​Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond blir behandlet 1 gang pr år.

Du kan laste ned søknadskjema, veiledning, eksempel på utfylt søknad her.

Alle søknader må være på Kulturminnefondets søknadsskjema. Søknadene må være undertegnet av søker og eier og våre vedlagt nødvendig dokumentasjon.
Søknadene behandles av administrasjonen som lager innstilling til styret. For nærmere informasjon bes det om at det tas kontakt med administrasjonen.

NB!
Søknader må altså ved fristens utløp enten være innlevert ved sekretariatets kontoradresse innen den ordinære arbeidstidens slutt eller være tydelig poststemplet samme dag.

Fristen for søknad til Kulturminnefondet er den 1. november, og vedtak blir gjort i styremøte i april påfølgende år.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefondet sendes til Kulturminnefondet.

Lovpraksis

Se spesielt kulturminneloven § 15a

Kontakt oss

​Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Pb. 3563, 3007 Drammen
Telefon: 32 80 87 00
E-post: postmottak@bfk.no
http://www.bfk.no

Ansvarlig enhet