Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Hjemmesykepleie

Emneord (los) Hjemmesykepleie

Formål:
Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar nødvendige helsetjenester.

Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse. Tjenesten skal bidra til at innbyggere kan mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig. Det fokuseres på bruk av egne ressurser, egenomsorg, og hverdagsmestring. Forebyggende arbeid tilstrebes for å unngå ytterligere forverring av funksjon og helsetilstand.

Beskrivelse

Tjenesten kan omfatte

 • Oppfølging av ernæringssituasjon
 • Bistand med personlig stell/dusj og oppfølging av munnhelse
 • Spesiell oppfølging av smertebehandling
 • Legemiddeladministrering og/eller oppfølging - til personer som ikke klarer å administrere sine medisiner selv, eller som ikke kan benytte kan benytte avtale om Multidose fra Apotek
 • Behov for behandling, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus
 • Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme​
 

​​

Målgruppe

Hjemmeboende som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende helse – og omsorgsbehov, og som ikke kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller som av andre grunner har behov for at helsetjenester ytes i hjemmet for at tilbudet skal være verdig og forsvarlig.

Kriterier

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig, herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personen har behov for, for eksempel sykepleie, som er avgjørende for – hvilken hjelp pasienten har rett til – hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må ha – omfanget av tjenesten – hvor lenge tjenesten skal ytes.

Det må foreligge søknad eller en henvendelse. Dersom du selv ikke er i stand til dette, kan søknad/henvendelse foretas av nærmeste pårørende, foresatte, fullmektig, verge, fastlege, spesialisthelsetjeneste m.m.
 

 • Søker må ha krav på hjelp etter Pasient – og brukerrettighetsloven         § 2-1 a
 • Søker må ha akutt eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse medfører behov for helse- og omsorgstjenester
 • Søker har behov for hjelp til pleie og omsorg
 • Søker har behov for hjelp til smertelindring
 • Søker har behov for hjelp til medikamenthåndtering
 • Søker har behov for hjelp til å ivareta egen helse
 • Søker har behov for observasjon av sykdomsutvikling
   
Pris

Tjenesten er gratis.

Søknadsveiledning

Søknad sendes til Øvre Eiker kommune, Rådhuset, 3300 Hokksund.
Dersom noen søker på vegne av deg bør det ligge ved fullmakt fra deg. Henvendelser kan rettes til Tjenestetildeling og samordning via sentralbordet på Eikertun helsehus, tlf. 32 70 18 00. ¨


All hjelp tildeles av Kontor for Tjenestetildeling og Samordning etter en individuell og helsefaglig vurdering. Før søknaden kan bli behandlet vil du bli kontaktet av saksbehandler fra Tjenestetildeling og samordning for avtale om hjemmebesøk, eventuelt møte for kartlegging av behov. Etter at det er innhentet tilstrekkelig med opplysninger fattes det formelt vedtak i saken som sendes pr. brev


Søknader behandles fortløpende. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid (utover en måned før henvendelsen besvares, vil du motta et foreløpig svar hvor det opplyses om når du kan vente svar).

Nødvendig helsehjelp kan iverksettes umiddelbart, uten i påvente av vedtak.

Søknadsskjema

​Skjema kan lastes ned fra kommunens nettside, eller fås tilsendt fra

Helse- og omsorgssekjsonen

Eikertun helsehus

Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

Tlf. 32 70 18 00

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsmottaker

​Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun Helsehus

Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund 

 

Tlf. 32 70 18 00

Søknadsbehandling

​Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken. 

Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.  Deretter fattes det vedtak.

Ved behov, kan tjenesten igangsettes før vedtak er fattet.

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Klagemulighet
​Du som søker eller din nærmeste pårørende/verge/fullmektig kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt det. Klagen kan fremmes muntlig og/eller skriftlig.¨


Klagen fremsettes/sende til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du skrive hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen i Buskerud, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Som mottaker av helsetjenester kan du også klage til Fylkesmannen på selve utførelsen av tjenesten. Klage skal først sendes til kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Pasient- og brukerombudet i Buskerud kan hjelpe deg med spørsmål om helsetjenester, og gi råd og veiledning om muligheter du har som pasient og bruker. Tjenesten er gratis.

Lovpraksis

​​Hjemmesykepleie tildeles etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd og Helse- og omsorgstjenesteloven, se §§ 3-1 og 3-2 1. ledd nr. 6 bokstav a og b.

Kontakt oss

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus

Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

32 70 18 00

Utførende enhet

​Hjemmetjenesten Hokksund

tlf. 971 95 161

Hjemmetjenesten Skotselv

tlf. 916 42 382

Hjemmetjenesten Vestfossen

 tlf. 975 39 222