Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenestebeskrivelser

Evry-admin2 Endret:07.03.2016 10:32
 
Adressetildeling

Kommunen er landets ansvarlige adressemyndighet, og har ansvaret for en oversiktlig og entydig adressering.

Arealoverføring

Ved arealoverføring kan større arealer overføres mellom involverte matrikkelenheter (eiendommer), når vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, og kriteriene i matrikkelloven er oppfylt. 

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Barnehageplass

​Du har rett til barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har også rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Rett til plass forutsetter at du har søkt innen frist for hovedopptaket som er 1. mars.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt.

Bostøtte

​Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Bruksendring

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen.

Byggavfall - kildesortering

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven).

Driftsbygning i landbruket

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Har du ervervet fast eiendom kan det hende du må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Eierseksjonering/reseksjonering

Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering / reseksjonering, og den skal deretter sende seksjonsbegjæringen til tinglysing.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.)

Fasadeendring

Ønsker du å endre på husets fasade som å sette inn et nytt vindu eller en dør, er dette en fasadeendring som må søkes om til kommunen

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forurenset grunn - bygging og graving

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning.

Fradeling av eiendom

Ved opprettelse av ny eiendom (fradeling) må det foreligge delingstillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven, før det kan avholdes oppmålingsforretning.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte.

Fri rettshjelp i offentlig servicekontor

​Fri rettshjelp i offentlig servciekontor tilbys alle innbyggere i Øvre Eiker kommune.  Du kan få inntil 2 gratis halve timer i løpet av ett år.

Gravemelding

Det er etablert en samordnet lednings- og kabelpåvisningstjeneste i kommunen.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak.

Grensejustering

​Ved grensejustering kan kun mindre arealer overføres mellom de berørte matrikkelenhetene (eiendommene).

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Hjemmehjelp

​Praktisk bistand kan omfatte hjelp til rengjøring, bestilling av dagligvarer og enkelte vaktmestertjenester.

Hjemmesykepleie

Formål:
Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar nødvendige helsetjenester.

Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse. Tjenesten skal bidra til at innbyggere kan mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig. Det fokuseres på bruk av egne ressurser, egenomsorg, og hverdagsmestring. Forebyggende arbeid tilstrebes for å unngå ytterligere forverring av funksjon og helsetilstand.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Kommunal bolig

​Det er i hovedsak innbyggeren selv som har ansvar for å skaffe seg egnet bolig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette gjelder boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre særskilte årsaker.

Kulturminner - tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet.

Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket.

Kunnskapsprøven - alkoholloven

​Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven.

Landbrukseiendom - deling

En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra kommunen.

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

​Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater) til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen

​Forklaring på hva som skal gjøre samt informasjon om frister.

Matombringing

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt.

Matrikkel - retting

Kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen etter krav fra eiendomsbesittere, uten å avholde oppmålingsforretning, hvis vilkårene i matrikkelloven er oppfylt. kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen etter krav fra eiendomsbesittere

Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

​Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Nabovarsel - byggesak

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes.

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig med husbankfinansiering, som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne og er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta omsorg og pleie etter behov.               

Bofellesskap for  personer med demens er et botilbud med heldøgns tilsyn og pleie. Beboerne har eget rom med bad og deler stue og kjøkken med andre beboere.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet.

Oppmålingsforretning

I oppmålingsforretningen skal det avklares og beskrives eiendomsgrenser og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen, og som er i tråd med partenes påstander og fremlagte dokumenter. Det er knyttet ulike vilkår til de forskjellige sakstypene av oppmålingsforretning som matrikkelloven oppstiller, avhengig av hvilken forretningstype det gjelder. ​

Overgang til sommer- og vintertid

I skjenkesteder som har tillatelse til å skjenke alkoholholdig drikk til kl 02:00 eller senere gjelder følgende bestemmelser:

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflyttningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. Søkes det om parkeringslettelse som passasjer, kreves det at passasjer er rullestolbruker eller ikke kan settes av uten konstant tilsyn (barn,demente).

Plassering og beliggenhetskontroll av byggetiltak

Ved godkjent byggetiltak etter plan- og bygningsloven er det i de fleste tilfeller et krav at plassering og beliggenhetskontroll skal utføres av et godkjent oppmålingsforetak.

Psykiske helsetjenester

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.

Reduksjon eller fritak for skatt

​Som hovedregel skal man betale skatt. I visse tilfeller kan du søke om å få redusert skatten eller slippe å betale skatt.

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

​En reguleringplan lages for å vise utnyttelsen alle forskjellige​typer områder i kommunen​.

Reklameskilt langs vei

Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement. 

Rus- / Psykisk helseteam

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket.

Salgsbevilling for alkohol

Personer eller virksomheter må søke kommunen om salgsbevilling dersom de ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Ved to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som ligger i samme kommune, og som har samme hjemmelshaver, kan man kreve å få slått sammen til en matrikkelenhet.

Selvbygger

​Ønsker du å bygge ditt eget hus eller fritidsbolig? Det er mulig å søke om godkjenning som selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for søknadspliktige byggetiltak etter plan og bygningsloven § 20-1, når det gjelder din egen bolig eller fritidsbolig.

Serveringsbevilling

​Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling.

Situasjonsplanpakke

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever kommunen at det bestilles situasjonsplanpakke som skal benyttes i søknadsprosessen. Situasjonsplanpakken bestilles på eget bestillingsskjema, og pga. at man i denne pakken også får utlevert naboliste til bruk i søknadsprosessen, kan kommunen i ht. matrikkelloven, kreve identifisering av formålet samt identifisering av den som bestiller.

Skatteattest

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes).

Skjenkebevilling

​Personer eller virksomheter må søke kommunen om skjenkebevilling hvis de ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk for drikking på stedet. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året.

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester.

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning.

Startlån bolig

Informasjon om startlån finner du på www.husbanken.no.

 

Sykehjem - langtidsopphold

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

​Tjenesten er et tilrettelagt transporttilbud med drosje for personer med funksjonshemming og som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler eller som har vesentlige vansker med å bruke dem.

Tuberkuloseundersøkelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse.

Utslippstillatelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

VA-anlegg

​Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. Disse tiltakene skal søkes om til Byggesak.

Vannmåleravlesning

​​Kommunen har vannmåleravlesning 1 gang i året.

Øvre Eiker kulturskole

Lokalt ressurssenter musikk-kunst-kultur

Opprettet: 05.09.2013 13:37