Roller og ansvar i kampen mot Gyro

Bekjempelse av Gyro i Drammensregionen er et omfattende prosjekt som involverer mange aktører.

Fram mot behandlingstidspunkt vil det foregå et omfattende arbeid med overvåking, kartlegging og planlegging for bekjempelse. Parallelt med dette vil det foregå et omfattende arbeid med bevaring av fiskebestander og planlegging for reetablering av fiskebestander etter behandling. Miljødirektoratet har oppnevnt ei regional koordineringsgruppe som skal definere rammene for arbeidet som skal skje i regionen. Koordineringsgruppa består av følgende aktører:

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken (leder)
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Miljødirektoratet
 • Mattilsynet
 • Veterinærinstituttet
  • Prosjektleder for bekjempelse (sekretær)
  • Prosjektleder for bevaring/reetablering
 • Øvre Eiker kommune v/lokal koordinator

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet har det overordna nasjonale ansvaret for bekjempelse av parasitten og bevaring og reetablering av fiskebestandene etter behandling av vassdrag.

Mattilsynet

Mattilsynet har det overordna ansvaret for overvåking, smittebegrensning og dyrevelferd.

Statsforvalterne i regionen

Statsforvalterne i regionen. Statsforvalteren i Oslo og Viken leder Koordineringsgruppa, og er tiltakshaver for bekjempelsesarbeidet i regionen. Statsforvalterne i regionen følger opp oppdrag, vilkår og retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Veterinærinstituttet (VI)

Veterinærinstituttet (VI) er av Miljødirektoratet oppnevnt som nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av gyro og fremmede fiskearter, genbankdrift og bevaring av fiskestammer i forbindelse med kjemiske behandlinger. VI leder arbeidet ved kjemisk bekjempelse, og ivaretar sekretærfunksjon for den regionale koordineringsgruppa.

Lokal koordinator i Øvre Eiker kommune

Lokal koordinator i Øvre Eiker kommune er en stilling opprettet av Miljødirektoratet. Med erfaring fra andre Gyro-regioner har det vist seg hensiktsmessig å ha en lokal koordinator som bindeledd mellom lokale aktører/interessenter, og myndigheter og forskningsmiljøer med sentrale roller i prosjektet. Lokal koordinator bidrar med informasjonsformidling og lokalkunnskap og bistår ellers med kartlegging, planlegging, bekjempelse og bevaring/re-etablering etter behandling.

Viktige stikkord for lokal koordinators arbeid er:

 • Informasjonsformidling
 • Involvering av alle relevante interessenter i regionen
 • Skape gode samhandlingsarenaer og motivasjon for kampen mot Gyro

Medvirkning

I prosjektet er det etablert ei referansegruppe, sammensatt av lokale aktører og interessenter. Referansegruppa skal holdes informert og bistå prosjektet med innspill i de ulike fasene av arbeidet. Referansegruppa oppfordres til å videreformidle informasjon innen egen organisasjon.