Slik unngår vi spredning av Gyro-smitte

Det er viktig å unngå at Gyro spres fra de smittede elvene i Drammensregionen til friske elver og vassdrag. Derfor må alle som fisker eller ferdes langs vassdragene i regionen ta følgende forholdsregler.

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet og Statsforvalteren.
  • Vask og sløy fisk kun der du fanget den
  • Tørk eller desinfiser båter og fiskeutstyr før du flytter det til et annet vassdrag eller til andre steder i samme vassdrag
  • Tøm aldri vann fra et vassdrag ut i et annet vassdrag

Mattilsynet har iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte. I Drammensregionen er det innført en egen forskrift som bl.a. fastsetter generelt forbud mot fiske i hele bekjempingssonen. Men inntil videre er det gitt dispensasjon for at fiske kan foregå i Drammenselva nedenfor Hellefossen og i Lierelva. Videre er det innført begrensninger mht. vannsportaktiviteter.

Det er også innført forbud mot utsetting av fisk i regionen, og inntil videre er det også bestemt at laksetrappa i Hellefossen skal holdes stengt for oppvandring av laks.

Risiko for smittespredning

Desinfisering av båter og fiskeutstyr

For å hindre spredning av Gyro skal alt fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfisering kan for eksempel skje med Virkon S.

Les mer om smitteforebygging og desinfeksjonsmetoder hos Les mer om smitteforebygging og desinfeksjonsmetoder hos Mattilsynet.

Stans i all utsetting av laks

I en elv med Gyro er det ønskelig å begrense parasittens utbredelse så mye som mulig. Dette både for å redusere risiko for spredning av smitte til andre elver, og for å øke sannsynligheten for å lykkes med bekjempelsen av parasitten i de smittede elvene.

Med virkning fra 2017 har Mattilsynet bestemt at det ikke skal settes ut laksunger i noen av elvene i Drammensregionen. Antall laksesmolt som vandrer ut fra Drammenselva og Lierelva vil som følge av dette bli betydelig redusert. I løpet av noen år må det da også forventes at oppgangen av voksen laks vil bli redusert i begge elver. Situasjonen i Sandeelva og Selvikelva vil ikke på samme måte bli endret, da det ikke har vært utsetting av laksunger i disse elvene.

Bildet viser utsetting av fisk - men med et stort STOPP-skilt - Klikk for stort bildeBildet viser utsetting av fisk - men med et stort STOPP-skilt Morten Eken

Stenging av oppvandringsmulighet i Hellefossen

Laksetrappa i Hellefossen er nå stengt for fri oppvandring av fisk. Laks som går opp i trappa blir avlivet og omsatt, mens sjøørret blir sluppet videre. 

Stenging av Hellefosstrappa og avliving av laksen som forsøker å gå opp er en valgt strategi for å redusere rekrutteringen av lakseunger, og dermed langtidsverter for Gyro i elva. Målet er at parasitten i løpet av få år naturlig forsvinner, slik at det ikke blir nødvendig å benytte kjemiske bekjempelsesmidler på elvestrekningen ovenfor Hellefossen. 

Sjøørret er ikke en naturlig vert for Gyro, og slippes forbi sperra etter at den er genetisk testet og saltbehandlet. Formålet med dette er at sjøørreten da kan benytte sine naturlige gyteområder, og at elvestrekningen mellom Hellefossen og Døvikfossen dermed kan fungere som et levende reservoar for bestanden. Logistikken rundt oppslipp av sjøørret er ressurskrevende. For å unngå beskatning på sjøørreten som slippes opp er derfor alt fiske mellom Hellefossen og Døvikfossen forbudt inntil videre.

Bildet viser Hellefossen i flomsituasjon, mai 2018 - Klikk for stort bildeBildet viser Hellefossen i flomsituasjon, mai 2018 Morten Eken