Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering i Lyngveien, PlanID 3048-0700

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS igangsetter arbeid med detaljregulering i Lyngveien på vegne av forslagstiller Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF.

Forlsag til planavgrensning detaljregulering Lyngveien - Klikk for stort bildeForslag til planavgrensning - Detaljregulering Lyngveien

Hensiktet med planen

Hensikten er å oppnå sikrere og bedre trafikkavvikling på Loesmoen i sin helhet. I forbindelse med utbygging av Hokksund barneskole og idrettspark og dagens trafikksituasjon, er det behov for å legge til rette for et fortau fra Loesmoveien fram til krysset der Stubben møter Lyngveien. Ved regulering av fortau opprettholdes kravet i rekkefølgebestemmelsene for reguleringsplanen «Hokksund skole og idrettspark» med planID 3048-0679. Gjeldende reguleringsplan med PlanID 0044 Reguleringsplan for Midtre Loesmoen er under revisjon i løpet av denne prosessen. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning da reguleringsplanen ikke omfattes i §§6-8 eller §10 i forskriften om konsekvensutredninger.

Informasjonsmøte

Det vil bli holdt et informasjonsmøte 21.08.2023 i Hokksund Rådhus kl. 18:00.

Innspill til planen

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet må sendes innen 01.09.2023 til Norconsult AS v/Steinar Alstad, E-post: steinar.alstad@norconsult.com, tlf. 971 82 876, eller per brev til Stensarmen 4, 3112 Tønsberg, med kopi til: Øvre Eiker kommune: post@ovre-eiker.kommune.no. evt. pr. brev til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Merk med saksnummer 2023/4704.

Frist for merknader er 01.09.2023

Dokumenter