Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Nestunet, plan id 0696

​​På vegne av tiltakshaver Stenshorne Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med privat detaljregulering for Nestunet med tilhørende arealer i Hokksund, Øvre Eiker kommune. Rutinemessig varsles samtidig mulige forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet

Planområdet, som betegnes Nestunet, ligger langs vestsiden av Rv. 350 Ringeriksveien, ca. 2 km nord for Hokksund sentrum, like nordøst for Hellefossen. Planområdet er på ca. 10 daa, og omfatter i hovedsak eiendommene med gbnr.: 98/21, 98/24, 98/3 og deler av 1035/1. Planområdet innlemmer den eksisterende veikroa med adresse Ringeriksveien 191. Avkjørslene tilknyttet Ringeriksveien med Flataveien og veikroa er tatt med i avgrensingen med den hensikt å rydde opp i og bedre trafikksituasjonen på stedet. Flataveien på gbnr.: 98/3, foreslås oppgradert til kommunal standard med en utvidet bredde, og blir hovedadkomsten til planområdet. En breddeutvidelse til kommunalstandard vil kunne påvirke eiendommene langs dagens Flataveien, derfor innlemmes tilgrensede arealer av eiendommene på gbnr.: 98/42, 98/13, 98/41, 98/14, 98/39, 98/37, 98/15, 98/45, 98/16, 98/25, 98/30 og 98/29. Varslingsgrensen innlemmer også et areal i enden av Flataveien, inne på gbnr.: 98/16, for å se på en snumulighet i enden av veien, i form av en vendehammer. Grunnet siktkrav i avkjørsler er også hjørner på gbnr.: 98/29 og 98/42 innlemmet. Den endelige planavgrensning forutsettes fastsatt i den videre planprosessen.

Kart over foreløpig planavgrensning for detaljregulering Nestunet - Klikk for stort bildeVarslet planavgrensning detaljregulering Nestunet

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et godt bomiljø med formålene konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, offentlig kjøreadkomst og parkering på terreng. Planområdet søkes omregulert med bedre tomtearrondering og utnyttelse med oppføring av småhusbebyggelse som rekkehus- og tomannsboliger. Plantiltaket skal tilrettelegge for en variert beboersammensetning. Det skal tilrettelegge for sammenhengende uteoppholdsareal med lek sentralt i planområdet med gode sol- og støyforhold. Tiltakshaver vil bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig boligutvikling på stedet med lav bilparkeringsdekning, god overvannshåndtering og økt tilretteleggelse for grønn mobilitet. Plantiltaket foreslår en omregulering fra forretningsformål (veikro med rasteplass) til fremtidig konsentrert småhusbebyggelse og samferdselsformål med den hensikt å rydde opp i utflytende samferdselsarealer tilknyttet veikroa. Plantiltaket vil foreslå en lavere parkeringsgrad til boliger enn i gjeldende kommuneplan og omregulere boligveien Flataveien til offentlig adkomstvei med kommunal standard. Plantiltaket er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning etter forskrift.

Overordnede, gjeldende planer og relevante vedtak

I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål. Hokksund skal være et regionalt trafikalt knutepunkt og skal vokse i årene fremover. Det skal legges opp til en betydelig vekst i boliger i sentrumsområdet, samtidig som det skal være egne området for boligbygging utenfor sentrum. Det er et mål at byen og stedene skal kunne tilby attraktive boliger til alle innbyggere i ulike livsfaser og familiesituasjoner. Gjeldende detaljreguleringsplan «Detaljregulering for Nestunet, gnr. 98 bnr.: 21 og 24», plan-ID: 3048-0665, vedtatt 2015, viser boligformål – eneboliger og leiligheter, samt forretning i form av kiosk mot Ringeriksveien. Gjeldende reguleringsplan tilrettelegge for boligbebyggelse, men også forretning, avkjørsel og kjøreveg. Byggegrense er satt 30 meter fra Ringeriksveien. Innerst i Flataveien, på gbnr.: 98/16, ligger en «Bebyggelsesplan for Flataveien 20, Hokksund», plan-ID: 3048-0619, vedtatt 2006, viser boligformål - flerbolighus, felles avkjørsel og felles garasjer.

Merknader, innspill og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet, bes rettes til:

DARK Arkitekter AS v/Susanne I. Bremdal Winge,
e-post: susanne@dark.no
eller via post:
Postboks 457 Skøyen, 0213 Oslo

Kopi sendes:
Øvre Eiker Kommune
e-post: post@ovre-eiker.kommune.no
eller via post:
Postboks 76, 3301 Hokksund

Vi gjør oppmerksom på at alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Frist for innspill: 30. juni 2023

Klikk her for å se varslingsdokumenter

Her kan du følge videre behandling av plan id 0696 Reguleringsplan for Nestunet