Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bygging/aktivitet langs vei

Leversby, Solveig Endret:02.08.2018 14:19

Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal vei (byggegrenseavstand). Forbudet gjelder bygninger, men også murer, hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten.

Kommunen behandler og godkjenner søknad om:

  • Dispensasjon fra veilovens alminnelige byggegrenser
  • Dispensasjon fra byggegrenser fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan
    (kun mindre vesentlige endringer)
  • Tillatelse til graving gjennom kommunal vei eller langs veien
  • Tillatelse til å strekke ledning over, under eller langs offentlig vei
  • Opplag av tømmer, stein på eller langs offentlig vei
  • All aktivitet på eller langs vei vil også kreve godkjent arbeidsvarsling

Kommunen kan pålegge å fjerne vegetasjon på privat eiendom langs kommunal vei.

Målgruppe

Grunneiere langs offentlig vei, entreprenører og byggebransjen.

Kriterier/vilkår

Byggegrenseavstanden kan være fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder byggegrenser, gjelder veilovens avstandsbestemmelser. Hvis søknad om dispensasjon eller tillatelse også er fremmet i en byggesøknad, behandles den i byggesaken. Reglene om avstand fra vei varierer med hva slags innretning det gjelder. Avgjørende er:

  • Kravet til fri sikt og øvrige trafikksikkerhetsvurderinger
  • Behovet for å reservere en romslig kanal gjennom landskapet til forskjellige veiformål

Regelverk

Se vegloven § 29-30-31-32 og § 57
Andre lover som er aktuelle, se link på høyre side

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Opprettet: 29.10.2013 15:51