Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Graving og arbeidsvarsling

Leversby, Solveig Endret:25.08.2021 12:01

Kabler og ledninger i bakken

For kabelkart og påvisning av kabler i grunn henvises det til: Ledningsportalen.no

For ledningskart vann og avløpsledninger: Vann og avløp

Gravetillatelse kommunal veg, park, natur og friområder

Viktig å vite før du søker

Dersom du skal grave i eller nærmere enn 3 meter fra kommunale veier skal det søkes om gravetillatelse inkludert arbeidsvarsling. 
Dersom du skal grave i kommunale park, natur og friområder skal det søkes om gravetillatelse.
Dersom det kun skal utføres arbeid nærmere enn 3 meter fra kommunale veier skal det søkes  om arbeidstillatelse/arbeidsvarslingsplan.

Kommunikasjon med kommunen for graving og arbeidsvarsling skal fortrinnsvis være gjennom digital portal rosyweb
Påloggingsinformasjon fås etter første gangs innsendelse av søknad.
Ved andre henvendelser om graving og arbeidsvarsling kan gravepost-veg@ovre-eiker.kommune.no eller tlf. 90721110.

Søke om gravetillatelse med eller uten arbeidsvarsling

Søknad om gravetillatelse sendes digitalt.

Søke om kun arbeidstillatelse/arbeidsvarslingsplan

Søknad om arbeidstillatelse/arbeidsvarslingsplan sendes digitalt

For entreprenører som benytter Visio tegneprogram for arbeidsvarslingsplaner kan arbeidsvarslingsskjema på høyre side benyttes som vedlegg til digital søknad til arbeidstillatelse.

Risikovurdering skal alltid fylles ut.


Arbeidsvarslingsplan

Varslingsplan utarbeides i henhold til Statens vegvesens Håndbok N301. Søknad sendes digitalt.
Ved utarbeidelse av varslingsplan skal følgende punkter ivaretas:

  • Unngå rygging hvor det ferdes gående eller syklende
  • Sørg for sikre avkjørsler
  • Unngå å bruke høyrisiko kjøretøy hvor det ferdes gående og syklende
  • Sørg for sikre midlertidige traseer for gående og syklende
  • Unngå å bruke gang- og sykkelarealer til anleggstrafikk
  • Sørg for sikre krysningspunkter
  • Sørg for trygg skoleveg

I Øvre Eiker er det nulltoleranse for manglende arbeidsvarsling

Stillas, containere, kraner, tømmer o.l.

For arbeid som medfører plassering av utstyr og innretninger på eller ved offentlig veg, gate eller fortau skal det leveres arbeidsvarslingsplan og riggplan. Godkjent plan skal foreligge før noe område tas i bruk.

Koordering av gravearbeider og ledningsframføring i KGrav

Alle gravarbeider hvor det skal krysses en kommunal veg eller graves langsgående i- og ved kommunal veg/grunn som har en lengde på over 40m skal koordineres i K-Grav. For Hokksund og Vestfossen sentrum skal alle gravearbeider over 20m koordineres i KGrav. 

KGrav portalen har to funksjoner, det er å koordinere planlagte gravearbeider samt å gi tillatelse til framføring/kryssing og nærføring av infrastruktur som legges i- og ved offentlig veg. KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter. Ledningseier kan også være privatpersoner eller utbyggere - dette gjeløder som oftest for stikkledninger. Merk at KGrav bare er tilgjengelig bare for autoriserte ledningseiere (planleggere). Private aktører som ikke har tilgang til KGrav, må henvende seg til Geomatikk AS Ledningsportalen.no for informasjon og bistand.
Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilke geografiske område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuellt koordinering. Planer for koordinering vil normalt ligge ute i
3 uker. Saksbehandlingstiden vil normalt være 4 uker. Etter at tillatelse til fremføring er gitt av kommunen til infrastruktureier kan entreprenør søke gravetillatelse for gjennomføring av arbeidene. Kopi av fremføringstillatelse skal legges ved søknad om gravetillatelse. 

Løsningen bidrar til å sikre bedre koordinering mellom instrastruktureierne i Øvre Eiker Kommune. Målet er å redusere graving i veggrunn og at både kostnad for veivedlikehold og skader på annen infrastruktur blir redusert. Ved feilrettinger søkes gravetillatelse direkte i Rosyweb.


Gravearbeid i og ved kommunal veg, park, natur og friområder

Graving i kommunale veier må ikke settes i gang før det er gitt grave- og arbeidstillatelse.

Søknaden behandles av Veg og park i henhold til vedtatt Instruks for graving og ledningsforskrift.
Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatser for behandling, kontroll og oppfølging av gravesøknader

Graveinstruksen gjelder for all graving og arbeid i kommunal veigrunn og nær eller inntil kommunal veg.
Det skal søkes gravetillatelse for graving og arbeid på alle kommunale grøntområder, friområder og naturområder.

Instruksen gir opplysninger om de krav som stilles til entreprenøren som skal gjennomføre gravearbeidet og ha ansvar for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.

Hensikten med reglene er å sikre at kommunale veier ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessige forringelser ved arbeid i eller nær veien.

Det blir lagt vekt på at arbeidene ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på veiene.

Ny ledningsforskrift gjeldende fra 01.01.2018 medfører at kommunens graveinstruks vil bli endret på noen punkter. 

Opprettet: 29.10.2013 15:53