Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vedtekter for kommunale barnehager

Rita Skjønberg Kløverød Endret:11.01.2021 12:09

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE:

 

§1 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Lov om barnehage § 1, ikrafttredelse 01.08.10)

§2 EIERFORHOLD

Kommunale barnehager eies og drives av Øvre Eiker kommune.

§3 OPPTAKSMYNDIGHET

Øvre Eiker kommune er opptaksmyndighet.

§4 OPPTAKSKRETS

Øvre Eiker kommune.

§5 OPPTAKSKRITERIER

Barn med rettigheter etter Lov om barnehager § 18 har prioritet ved opptak. Samme lov § 16 gir barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, etter søknad, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn født i september, oktober eller november har rett til barnehageplass i løpet av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, når det søkes innen fristen. For søkere som skal flytte til Øvre Eiker, må søker ha bostedsadresse i Øvre Eiker kommune på oppstartstidspunktet for å kunne ta i bruk tildelt barnehageplass. Søkere fra andre kommuner kan benytte barnehagetilbudet i Øvre Eiker kun ved overkapasitet (se også §6 vedr opptaksperiode).

Loddtrekning under prioriteringskode 90, tar utgangspunkt i andel barn over og under 3 år som den enkelte barnehage ut fra godkjenning, areal og bemanning er planlagt for. Tallene for den enkelte barnehage skal være dokumentert i barnehagens planverk.
Opptakskriteriene benyttes som objektive kriterier i alle vurderinger rundt opptak, for eksempel tildeling av oppstartstidspunkt.

Prioriteringskode 10
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Prioriteringskode 20
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Prioriteringskode 10 og 20 er likestilte, jmf barnehageloven § 18

Prioriteringskode 30
Barn der foresatte deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartdato

Prioriteringskode 40
Barn eller familier med særskilt behov for barnehageplass, Behovet må dokumenteres av sakkyndig instans. (Sakkyndig instans i dette tilfelle kan for eksempel være familiesenter, barnevern, NAV, lege.)

Prioriteringskode 50
Barn som går inn i, eller er i, siste år før skolestart prioriteres i sin skolekrets

Prioriteringskode 60
Endring av plasstørrelse for barn som allerede har plass.

Prioriteringskode 70
Søsken til barn som allerede har plass på opptakstidspunktet.

Prioriteringskode 80
Barn som har plass i familiebarnehage frem til det året de fyller 3 år.

Prioriteringskode 90
For barn på venteliste som ikke har særskilt grunnlag for prioritering, vil det bli foretatt loddtrekning for å avgjøre hvilke av barna som får plass. Loddtrekningen foretas separat for barn over og under 3 år.
 

§6 OPPTAKSPERIODE

Hovedopptak gjennomføres med søknadsfrist 1.mars. I tillegg har barnehagene løpende opptak gjennom året, ved ledige plasser.
Barn som tas opp, har plassen fram til 31. juli det året barnet begynner på skole, eller inntil den sies opp skriftlig (se § 7).
Barn, bosatt i andre kommuner som har fått plass i Øvre Eiker, tildeles plass for ett år av gangen.
 

§7 OPPSIGELSESFRIST

Oppsigelse av plass skal skje via nettportalen før den 1. i måneden før den måneden barnet skal slutte. Søknad om økt plass behandles etter samme prosedyre som ved tildeling av plass.
Søknad om redusert plass gjennom barnehageåret eller permisjon ut barnehageåret, kan innvilges dersom den ledige plassen kan fylles opp igjen innenfor barnehagens godkjenning og pedagogiske bemanning. Oppsigelsesfrist er også her 1 måned.
Barn som flytter fra kommunen, beholder barnehageplassen ut det aktuelle barnehageåret.
Barnehageplass sies opp av eier ved 1 måneds utestående betaling. Oppsigelsestiden er 1 måned.
 

§8 FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret. Betalingen er oppad begrenset til makspris, jf. Forskrift for foreldrebetaling (fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni nr. 64 om barnehager)
Årssummen deles over 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

Ved henting etter barnehagens stengetid påløper det et gebyr på kr 250,- pr påbegynte kvarte time. Ved førstegangs hendelse gis det ikke tilleggsavgift.
Særskilt misbruk av hentetiden kan føre til oppsigelse av plassen

Det gis søskenmoderasjon. Det innkreves full betaling for det eldste barnet, 30 % moderasjon for barn nummer to og 50 % for øvrige søsken i barnehage. Oppholdsavgiften forfaller til betaling den 20. i måneden. Ved for sen betaling påløper morarenter og evt. purregebyr.
I tillegg til oppholdsavgiften kommer en fast sum pr. måned for utgifter til mat/frukt. Summen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Det kan søkes om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage. For mer informasjon henvises det til kommunens hjemmeside: https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/Sider/Redusert-foreldrebet.aspx

 

§9 BEMANNING / LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagene har godkjent leke- og oppholdsareal og bemanning i henhold til barnehageloven §§10, 17, 17a og 18 og Forskrift om pedagogisk bemanning.
Arealnorm er fastsatt til 4m² for barn over 3 år og 5,2m² for barn under 3 år. Natur- og friluftsbarnehager har arealnorm på 3m² for barn over 3 år.

§10 ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid er 10 timer pr. dag.
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager pr. år. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00
Barnehagene er stengt de 3 siste hele ukene i juli.
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året.
I romjulen og dagene før påske stenges barnehagen dersom det etter kartlegging meldes om at det blir 5 barn eller færre.

§11 FORELDREMEDVIRKNING

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg i henhold til Lov om barnehager § 4. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av minimum 2 valgte representanter for foreldre/foresatte og det samme antall ansatte i barnehagen.
Det velges 1 representant til samarbeidsutvalget i hver av de kommunale barnehagene av
og blant kommunestyrets medlemmer.

§12 TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT

Taushetsplikten er hjemlet i Lov om barnehager § 20. For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene for taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.
De ansatte har også opplysningsplikt jf. §§ 21 og 22 i Lov om barnehager.

§13 RUTINER FOR INTERNKONTROLL

I henhold til forskrift om internkontroll pr 01.01.97, hjemlet i Lov om arbeidsmiljø, brannvern, produktkontroll og en rekke andre lover, har barnehagen utarbeidet rutiner som angår HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Dokumentasjon er tilgjengelig i den enkelte barnehage.
 

Opprettet: 06.12.2013 11:04