Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenestebeskrivelser

Evry-admin2 Endret:07.03.2016 10:32
 
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak.

Hjemmehjelp

​Praktisk bistand kan omfatte hjelp til rengjøring, bestilling av dagligvarer og enkelte vaktmestertjenester.

Hjemmesykepleie

Formål:
Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar nødvendige helsetjenester.

Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse. Tjenesten skal bidra til at innbyggere kan mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig. Det fokuseres på bruk av egne ressurser, egenomsorg, og hverdagsmestring. Forebyggende arbeid tilstrebes for å unngå ytterligere forverring av funksjon og helsetilstand.

Kommunal bolig

​Det er i hovedsak innbyggeren selv som har ansvar for å skaffe seg egnet bolig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette gjelder boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre særskilte årsaker.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater) til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen

​Forklaring på hva som skal gjøre samt informasjon om frister.

Matombringing

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt.

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig med husbankfinansiering, som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne og er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta omsorg og pleie etter behov.               

Bofellesskap for  personer med demens er et botilbud med heldøgns tilsyn og pleie. Beboerne har eget rom med bad og deler stue og kjøkken med andre beboere.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflyttningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. Søkes det om parkeringslettelse som passasjer, kreves det at passasjer er rullestolbruker eller ikke kan settes av uten konstant tilsyn (barn,demente).

Psykiske helsetjenester

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.

Reduksjon eller fritak for skatt

​Som hovedregel skal man betale skatt. I visse tilfeller kan du søke om å få redusert skatten eller slippe å betale skatt.

Rus- / Psykisk helseteam

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket.

Skatteattest

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes).

Sykehjem - langtidsopphold

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

​Tjenesten er et tilrettelagt transporttilbud med drosje for personer med funksjonshemming og som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler eller som har vesentlige vansker med å bruke dem.

Tuberkuloseundersøkelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse.

Opprettet: 05.09.2013 13:37