Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenestebeskrivelser

Evry-admin2 Endret:07.03.2016 10:32
 
Adopsjon

​Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Adressetildeling

Kommunen er landets ansvarlige adressemyndighet, og har ansvaret for en oversiktlig og entydig adressering.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. 

Arealoverføring

Ved arealoverføring kan større arealer overføres mellom involverte matrikkelenheter (eiendommer), når vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, og kriteriene i matrikkelloven er oppfylt. 

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne.

Barnehageplass

​Du har rett til barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har også rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Rett til plass forutsetter at du har søkt innen frist for hovedopptaket som er 1. mars.

Barselgrupper

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesøster.

Behandlingsreise til utlandet

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt.

Bostøtte

​Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Brukermedvirkning i skolen

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Bruksendring

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen.

Byggavfall - kildesortering

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven).

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand). Forbudet gjelder bygninger, men også hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning?

Den kulturelle skolesekken

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.
 

Driftsbygning i landbruket

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Har du ervervet fast eiendom kan det hende du må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Eierseksjonering/reseksjonering

Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering / reseksjonering, og den skal deretter sende seksjonsbegjæringen til tinglysing.

Elevenes skolemiljø

​Nye regler om skolemiljø og mobbing gjelder fra 1. august 2017. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen.


§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Ergoterapi

​Har du problemer med å utføre dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker har nedsatt funksjonsevne, kan du få bistand fra en ergoterapeut.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.)

Familievernkontor

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien.

Fasadeendring

Ønsker du å endre på husets fasade som å sette inn et nytt vindu eller en dør, er dette en fasadeendring som må søkes om til kommunen

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forurenset grunn - bygging og graving

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning.

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?

Fradeling av eiendom

Ved opprettelse av ny eiendom (fradeling) må det foreligge delingstillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven, før det kan avholdes oppmålingsforretning.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte.

Fri rettshjelp i offentlig servicekontor

​Fri rettshjelp i offentlig servciekontor tilbys alle innbyggere i Øvre Eiker kommune.  Du kan få inntil 2 gratis halve timer i løpet av ett år.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

​Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til kommunen.

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

Gravemelding

Det er etablert en samordnet lednings- og kabelpåvisningstjeneste i kommunen.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak.

Grensejustering

​Ved grensejustering kan kun mindre arealer overføres mellom de berørte matrikkelenhetene (eiendommene).

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen.

Grunnskoleopplæring for voksne - Voksenopplæringen

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Helsestasjon

På helsestasjonen får du tilbud om

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Hjemmehjelp

​Praktisk bistand kan omfatte hjelp til rengjøring, bestilling av dagligvarer og enkelte vaktmestertjenester.

Hjemmesykepleie

Formål:
Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar nødvendige helsetjenester.

Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse. Tjenesten skal bidra til at innbyggere kan mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig. Det fokuseres på bruk av egne ressurser, egenomsorg, og hverdagsmestring. Forebyggende arbeid tilstrebes for å unngå ytterligere forverring av funksjon og helsetilstand.

Hjemmeundervisning

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner.

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Kommunal bolig

​Det er i hovedsak innbyggeren selv som har ansvar for å skaffe seg egnet bolig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette gjelder boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre særskilte årsaker.

Kulturminner - tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet.

Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket.

Kunnskapsprøven - alkoholloven

​Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven.

Landbrukseiendom - deling

En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra kommunen.

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

​Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater) til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Legevakt

Tlf. 116 117

 

Fra  kl. 23:00 den 1. november 2017 overtok Kongsberg legevakt som legevakt for innbyggerne i Øvre Eiker.

Legionellasmitte - forebyggende tiltak

Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved oppstart og ved utvidelser eller endringer, og eventuelt ta mikrobiologiske prøver.

Leirskoleopphold

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole.

Leksehjelp i grunnskolen

Elever på 1.- 4. årstrinn har rett til leksehjelp.

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen

​Forklaring på hva som skal gjøre samt informasjon om frister.

Matombringing

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt.

Matrikkel - retting

Kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen etter krav fra eiendomsbesittere, uten å avholde oppmålingsforretning, hvis vilkårene i matrikkelloven er oppfylt. kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen etter krav fra eiendomsbesittere

Megleropplysninger - Eiendomsinformasjon

Skal du omsette fast eiendom eller borettsandeler er det en del opplysninger man er lovpålagt å innhente.

Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Melding til barnevernstjenesten

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.

Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

​Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Nabovarsel - byggesak

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes.

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig med husbankfinansiering, som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne og er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta omsorg og pleie etter behov.               

Bofellesskap for  personer med demens er et botilbud med heldøgns tilsyn og pleie. Beboerne har eget rom med bad og deler stue og kjøkken med andre beboere.

Omsorgslønn

​Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Tjenesten er behovsprøvd etter en kartlegging av din helhetlige situasjon.

12
Opprettet: 05.09.2013 13:37