BTS for ansatte

En god barndom varer hele livet. En god oppvekst skapes i møtet mellom familie, slekt, venner, nærmiljø og kommunale tjenester for alle. Noen barn og familier trenger noe i tillegg til det ordinære. Støtte til voksne i familien kan være en god vei for å hjelpe barna. Det er dette BTS - bedre tverrfaglig samarbeid - handler om. Vi vil jobbe godt på tvers av tjenester, for å sammen skape gode oppvekstvilkår for barn og deres familier. 

Spørsmål eller tilbakemelding til: Prosjektleder Elisabeth Jevne (elisabeth.jevne@ovre-eiker.kommune.no) Mobil: 476 92 052

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, vedtok Stortinget nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringene tredde i kraft 1. august 2022. 

"Kommunen har et lovfestet ansvar til å sørge for at den enkelte tjenestemottaker får et samordnet tjenestetilbud. Kommunen skal samordne både kommunale, private, fylkeskommunale og statlige velferdstjenester". Les den nye veilederen ved å klikke her.

De kommunale tjenestene må jobbe sammen som ett lag for å sikre barn og unge en god oppvekst. Laget skal samhandle tett med familien og nærmiljøet for å finne gode løsninger. Et årvåkent lokalsamfunn, tidlig innsats og flerfaglig arbeid skal bidra til at alle barn og unge får en god start for å forebygge utenforskap.

 • Barn og unge skal oppleve å leke, lære, utvikle seg og mestre
 • Alle skal oppleve å bli møtt med respekt, toleranse og medmenneskelighet.
 • Alle skal oppleve vekst og utvikling ut fra sine forutsetninger

I samarbeid med de det gjelder skal vi finne gode løsninger for barn og unge som trenger noe ekstra.

Øvre Eiker har med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), utarbeidet samhandlingsmodellen “Ett lag”.  

Du kan lese mer om innholdet som angår deg ved å klikke på boksene under: 

Handlingsveileder - fra bekymring til handling

Veilederen viser et handlingsforløp på fire nivåer, fra avklaring av bekymring til omfattende tverrfaglig samarbeid. I boksene under illustrasjonen, finner du nyttige tips til hva du bør gjøre i de ulike nivåene, samt forslag til ulike verktøy du kan benytte deg av. 

Handlingsveileder - fra bekymring til handling - Klikk for stort bildeHandlingsveileder - fra bekymring til handling ØEK

Mål

 • Avdekke barn/unges behov for hjelp og støtte så tidlig som mulig.
 • Sikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats i samarbeid med barn/unge og deres foresatte slik at de opplever tjenester som samhandler og ivaretar dem på en god måte.
 • Etablere lik forståelse for tverrfaglig samarbeid på tvers av virksomheter.
 • Bidra til at ansatte har kompetanse, er trygge og har tilgang til ulike verktøy de kan bruke slik at barn og unge får et mest mulig likt tjenestetilbud.

Struktur og innhold

De fire nivåene beskriver oppgaver og aktiviteter i arbeidet med å identifisere barn eller unge som gir oss en undring/bekymring og hvordan vi kan iverksette tiltak. Tiltakene omfatter både tidlig og tverrfaglig innsats.

Tiltaksnivå 0

 • Allmenne tjenester for alle barn og unge, enten pålagte tjenester eller frivillige.

Tiltaksnivå 1 og 2

 • Støtte fra 1-2 tjenester i tillegg til allmenne tjenester. I perioder kan det være aktuelt å tildele koordinator.

Tiltaksnivå 3

 • Individuelle tjenester i tillegg til allmenne tjenester, behov for barnekoordinator vil trolig være nødvendig.

Ved å arbeide etter modellen sikres lik praksis og godt samarbeid mellom ulike tjenester i kommunen.

Har du spørsmål eller er du bekymret for noen?

Familiehjelpa 

476 92 052 (hverdager 13:00-15:00)

Barnevern vakttelefon 

476 63 707 (hverdager 8:30-15:00) 

409 21 233 (kveld/helg)

Mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep? Vold i nære relasjoner. Guide og rutiner for ansatte (PDF, 3 MB)

Verktøykasse

Under finner du ulike skjemaer og kartleggingsverktøy som kan hjelpe deg fra bekymring til handling. 

1. Barn og unges signaler på mulig mistrivsel (PDF, 550 kB)

2. Risiko og beskyttelsesfaktorer (PDF, 550 kB) del 1 og 3. Risiko og beskyttelsesfaktorer (PDF, 569 kB) del 2

4. Undringssamtale med barn (PDF, 2 MB)

5. Undringssamtale med voksne (PDF, 2 MB)

6. Veiledning - samarbeidsmøter (PDF, 2 MB)

7. Den nødvendige samtalen (PDF, 2 MB)

8. Undringsskjemaer (PDF, 2 MB)

9. Samtykkeskjema for alle tjenester (PDF, 1024 kB)

10. Bekymringsmelding til barnevernet 

11.Vold i nære relasjoner. Guide og rutiner for ansatte (PDF, 3 MB)

12. Bekymringskala barn (PDF, 555 kB)

13. Bekymringskala voksne (PDF, 554 kB)

Bedre tverrfaglig samarbeid

Det er mange muligheter for samarbeid, enten det handler om fritidsaktiviteter, eller støtte på andre områder. Når familien tar kontakt med deg, har du gjennom denne siden gode muligheter til å hjelpe familien å finne frem til riktig tjeneste. Om du synes det er utfordrende å finne frem innad, kan du tenke deg hvordan det er som innbygger. Vi oppfordrer derfor alle ansatte til å finne frem til neste steg, om det ikke er deg. Gi beskjed om at rett person vil ringe familien tilbake, mens du lager avtalen. En oversikt over alle mulighetene finner du i blå knapp under pyramiden. 

pyramiden viser fire nivåer for hjelpebehov i familier - Klikk for stort bildeBTS-pyramiden

For å lese om alle tiltak på tvers av tjenester kan du følge lenken under. Det er benyttet trafikklysfargekode, slik som i pyramiden, for å lettere skille mellom tjenester for noen, og tjenester for alle. 

Forebyggende tiltak barn, unge og deres familier 07.11.2022 (XLSX, 28 kB)

Tverrfaglig samarbeid i organiserte former

Lurer du på hvilke muligheter du som ansatt har til å drøfte eller løfte en sak, samarbeide på tvers eller søke hjelp? Under finner du en oversikt over samhandlingsarenaer: 

Familiehjelpa 

Illustrasjon som viser teamet rundt familien - Klikk for stort bildeIllustrasjon Familiehjelpa ØEK

Familiehjelpa er et lavterskeltilbud til familier som trenger koordinerte tjenester over tid. Familiehjelpa skal sikre tidlig og koordinert innsats, riktig hjelp på riktig nivå.

Familiehjelpa er en kartleggingstjeneste hvor familier kan henvende seg. Skoler, barnehager og støttetjenestene kan også ta kontakt på vegne av familien med samtykke. Samtykkeskjema finner du i verktøykassa. Familiene skal oppleve at det er en dør inn til tjenestene, og koordinert hjelp for de som har behov for støtte fra flere tjenester. Familiehjelpa er organisert under virksomhetsleder i oppvekst.

Du kan ringe familiehjelpa mellom kl. 13-15 alle hverdager. Det er utarbeidet prosedyrer for arbeidet som familiehjelpa og familiekontakt skal følge. Familiehjelpa brukes også som en drøftingstelefon for ansatte. 

Barnekoordinator og individuell plan

To viktige elementer er forsterket i alle lovverk som gjelder barn og unge. Pasientrettighetslovgivningen og Helse- og omsorgsloven gir familien rett til å få oppnevnt en barnekoordinator og rett til individuell plan (IP) i tilfeller der dette blir vurderts som hensiktsmessig. Rett til IP ligger også i barnevernsloven. Her finner du informasjon om hva dette er. 

Evaluering og dokumentasjon 

Evaluering av kommunens tjenester er sentralt i samhandlingsmodellen, og handlingsveilederen. Det er vesentlig å sikre at tjenester vi tilbyr treffer behovet til barn, unge og deres familier. Vi skal sikre riktig hjelp til riktig tid.

Alle tjenester skal dokumentere hva som blir iverksatt av tjenester for innbyggerne. Personvernet skal ivaretas i tråd med lovverket. Du kan lese mer om dette under. 

Fagartikler, presentasjoner fra kurs/seminar og webinar

Her legges det fortløpende ut fagstoff som kan være av interesse for alle som jobber med barn, unge og deres familier. Vil du holde deg oppdatert om hva som har skjedd i BTS kan du finne lenker til presentasjoner her: 

Historien bak BTS

Øvre Eiker kommune jobber kontinuerlig for en bedre samhandling mellom tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier. For å få kunnskap om hvordan tjenestetilbudet oppleves blant innbyggerne ble noen familier intervjuet i forbindelse med prosjektet helhetlig innsats i 2019. Resultatet er illustrert under: 

brukermedvirkning tjenestene - Klikk for stort bildeIllustrasjon av brukermedvirkning tjenestene

Innbyggerne opplever kommunens tjenestetilbud som uoversiktlig og det er lite tydelig hvem som har ansvaret for hva. Hjelpen kommer ofte for sent og det oppleves at det er lite samhandling mellom tjenestene.  Slik kunne vi ikke ha det. Vil du vite mer om veien videre kan du lese mer under: