Detaljregulering Loesmoveien - vestre del - Egengodkjenning

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har enstemmig i sitt møte 19.06.24, sak 72/2024, egengodkjent Detaljregulering Loesmoveien – vestre del.

Hovedhensikten med planen er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og kjørende i krysset Loesmoveien/Drammensveien, og langs Loesmoveien fra Drammensveien til Sementveien.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må settes frem i løpet av 3 år fra kunngjøringen.

Se detaljplanen på arealplaner.no