Er du interessert i å melde deg som meddommer?

Øvre Eiker kommune skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2025-2028. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Er du interessert i ett eller flere av disse vervene? Meld din interesse på skjema litt lenger ned på siden.

Kommunestyret i Øvre Eiker skal velge meddommere til:

·        Buskerud tingrett

·        Borgarting lagmannsrett (sete i Oslo)

·        Jordskifteretten i Vestre Viken

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn. 

I tillegg til å velge meddommere skal Øvre Eiker kommune fremme forslag om skjønnsmedlemmer til de tre domstolene.

Ønsker du å være meddommer eller skjønnsmedlem?

Da hører vi gjerne fra deg via dette skjemaet:

Meld din interesse for verv som meddommer eller skjønnsmedlem

Frist for å melde interesse for de nevnte vervene er 15. april 2024.

Vi gjør oppmerksom på at Øvre Eiker kommune vil foreta vandelskontroll. Dette følger av domstolloven § 72 og § 73.

Hva er en meddommer?

Bruken av meddommere i norsk rettsvesen har lange tradisjoner, og bygger på prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn.

Meddommerne skal være et representativt utvalg av innbyggerne. Både lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten skal ha egne utvalg av meddommere.

Som meddommer deltar du vanligvis i en-tre saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare fra en halv dag til flere uker.

Det stilles en del krav til meddommerne, både med hensyn til alder og vandel. Blant annet må du være fylt 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk.

Enkelte yrkesgrupper har ikke anledning til å være meddommere. Domstolloven definerer hvem som kan velges som meddommer

Les mer om vervet som meddommer på domstol.no

 

Hva er et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer brukes i saker i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten når det skal utøves skjønn. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor et fag, som for eksempel arealplanlegging, eiendomsutvikling, eiendomsvurdering, entreprenørskap, landbruk, økonomi eller arkitektur. 

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet som skjønnsmedlem. Øvre Eiker kommune skal fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Disse velges av fylkestinget i Buskerud.

Les mer om vervet som skjønnsmedlem på domstol.no