Høring om ny transformatorstasjon ved Fiskum

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) inviterer til åpent møte 20. mars om bygging av ny transformatorstajon nordvest for Fiskumvannet, som skal erstatte dagens stasjon på Flesaker. NVE har mottatt søknad fra Statnett om byggingen, og frem til 15. april er det åpent for innbyggermedvirkning.

Det offentlige møtet i regi av NVE vil bli holdt på Darbu skole kl 19.00 den 20.mars. 

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 15. april 2024

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

 Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og
saksnummer 202303971 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer
i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Søknaden fra Statnett

Statnett og Glitre Nett søker om konsesjon etter energiloven for å bygge en ny transformatorstasjon i Øvre Eiker kommune, som skal erstatte Flesaker transformatorstasjon i Vestfossen. Den nye stasjonen er planlagt som et luftisolert anlegg nordvest for Fiskumvannet, som krever et samlet inngjerdet areal på 116 000 m2. Eiker transformatorstasjon er planlagt 2,5 kilometer fra Flesaker transformatorstasjon, og det vil kreve at ledningstraseene må legges om inn til ny stasjon. Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på https://www.nve.no/grunneierinfo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fullstendige søknaden til Statnett kan leses her.