Mulighet for å påvirke boligutvikling i Hokksund vest

Frem til 18. april har innbyggere i Øvre Eiker muligheten til medvirkning rundt planene for boligutvikling i Hokksund vest. Den 8. april kl 18.00 vil det være et åpent møte i kommunestyresalen i Hokksund.

Illustrasjon: DRMA arkitekter

 

 

 

 

 

Hokksund Vest Utvikling AS, som eies av Eiker Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS har i løpet av vinteren gjennomført en mulighetsstudie for boligutvikling i Hokksund vest (se illustrasjon). Add arkitekter, DRMA og Sweco Architects har laget hvert sitt forslag til hvordan området kan utvikles. Mulighetsstudiet er utarbeidet i samarbeid med Øvre Eiker kommune og forslagene ble presentert for Formannskapet i deres møte 13. mars. 

Medvirkningsmøte i kommunestyresalen på rådhuset 8. april

De tre forslagene til utvikling av området vil bli presentert på åpent medvirkningsmøte i kommunestyresalen på rådhuset i Hokksund mandag 8. april kl. 18.00-19.30. Det vil bli anledning til å gi uttrykk for synspunkter til forslagene og til å stille spørsmål til arrangøren av mulighetsstudiet; Hokksund Vest Utvikling AS. Også representanter fra Øvre Eiker kommune vil være til stede. 

Utstilling på rådhuset i Hokksund frem til 18. april

Forslagene fra de tre arkitektteamene er nå utstilt i foajeen utenfor kommunestyresalen på rådhuset i Hokksund. Utstillingen vil vare frem til og med 18. april.

Forslagene kan også studeres digitalt her på kommunens nettsider. Se lenke til forslagene under.

 Vi håper at mange vil benytte anledningen til å studere forslagene nærmere, enten i utstillingen på rådhuset, digitalt her på nettsiden eller under presentasjonen på medvirkningsmøtet 8. april kl 18.00.

 Forslagene fra de tre arkitektteamene (lenker til forslagene) kan studeres nærmere her:

Add arkitekter

Oppsummering av forslaget Add arkitekter (PDF, 41 MB)

 

DRMA

Oppsummering av forslaget DRMA (PDF, 35 MB)

 

Sweco Architects

Oppsummering av forslaget Sweco architects (PDF, 25 MB)

 

 Vel møtt til medvirkningsmøte 8. april kl 18.00 i kommunestyresalen på rådhuset i Hokksund.

Innspill sendes Øvre Eiker kommune per e-post.

 

Hva er en mulighetsstudie?
En mulighetsstudie er en utredning som bringer frem nye ideer for utvikling av en eiendom. Mulighetsstudien kan gjennomføres som en arkitekt-konkurranse eller et parallelloppdrag. I en arkitektkonkurranse kåres en vinner, som gjerne senere får oppdrag når prosjektet skal gjennomføres. I et parallelloppdrag kåres ingen vinner, men man tar med seg gode idéer fra hvert enkelt forslag i den videre planprosessen. For Hokksund vest er det gjennomført et parallelloppdrag, dvs. de beste idéene fra hvert av tre ulike forslag, kan bli med i det videre utviklingsarbeidet. Det er derfor interessant å høre allerede nå hva folk tenker er bra med hvert av forslagene.

Hvorfor gi innspill nå, før planprosessen etter plan- og bygningsloven starter? 
Planlegging etter plan- og bygningsloven krever medvirkning. Når noen skal lage en arealplan eller bygge et bygg, så kreves det medvirkning fra naboer, barn og unge, organisasjonsliv, planmyndigheter m.fl. Hvorfor venter man ikke med å få innspill til den formelle planprosessen starter opp? Hokksund Vest Utvikling og Øvre Eiker kommune ønsker å få innspill tidlig i utviklingsprosessen. Da er det større sannsynlighet for at man klarer å lage et konkret planforslag for området som mange ønsker seg. Det vil være flere muligheter til å uttale seg om hvordan området Hokksund vest bør utvikle seg. 

Fremdrift: 
Mulighetsstudien for Hokksund vest er ferdigstilt våren 2024. Det er et mål å starte en planprosess høsten 2024. Et planforslag vil trolig tidligst foreligge en gang i 2026. Første byggetrinn vil trolig ikke finne sted før etter 2027.

Hvordan gi innspill?
Innspillene gis digitalt via e-post til Øvre Eiker kommune innen 18. april kl 23.59.

Et alternativ er å gi innspill på åpent møte i kommunestyresalen på rådhuset i Hokksund, 8. april kl. 18.00-19.30. Her vil de tre forslagene til utvikling av Hokksund vest bli presentert.