Ny vurdering av flomsituasjonen i Drammenselva

Mandag var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på befaring langs Drammenselva i Hokksund sammen med representanter fra Øvre Eiker kommune. Mange av de utsatte stedene under flommen Hans ble tatt i nærmere øyensyn for å vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre områdene.

Ett av de mest vannførende vassdragene i landet renner gjennom kommunen vår. Endrede betingelser for både omfang og hyppighet av flom i vassdrag gjør at Øvre Eiker kommune ønsker mer kunnskap hvordan dette vil påvirke oss i årene som kommer. Kommunen vil derfor søke om midler fra NVE for å utrede flomfare, og eventuell forebygging der faren for tap av verdier er størst.

Flommen Hans medførte at flere områder opplevde erosjon i de bratte elvekantene rundt Hokksund. Etter befaringen har NVE en klar oppfordring til alle som har skråninger ned mot elver eller bekker: Ikke kast hageavfallet her! Det ødelegger for vegetasjonen som er viktig for å holde masser ved bredden på plass. Mange skråninger mot vann er unaturlig bratte. Disse har blitt dannet over lang tid og er avhengig av god vegetasjon for å holde på massene. Selv når det ikke medfører fare for bygninger og verdier, kan det oppleves svært dramatisk når det oppstår utglidninger i elvebredden.      

Mye kunnskap må innhentes før tiltak kan vurderes. NVE starter allerede over sommeren med en ny kartlegging av elvebunnen i Drammenselva. Til dette arbeidet skal de både brukes laserskanning fra fly og sonarkartlegging fra båt. Dette vil gi ny kunnskap om strømningsforholdene i elva og lokale flomnivåer.