Økonomisk status for kommunen - 2. tertial 2023

2. tertialrapport for 2023 ble lagt fram for politikerne i formannskapet onsdag 27. september. 

Tertialrapporten viser at de fleste tiltakene i Øvre Eiker kommune er i rute og at vedtakene fra kommunestyret følges opp på en god måte, men det blir mer krevende å holde de økonomiske rammene når behovene øker og bevilgningene fra sentralt hold ikke holder tritt.

Økonomiprognose 2023

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 6,6 millioner kroner - 1,6 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett ved årets begynnelse.

Krevende utfordringer fremover

Den økonomiske situasjonen er langt mer utfordrende nå enn for kort tid siden. Kommunen står, i likhet med resten av landet, ovenfor store endringer i demografi og høyere inntekter enn budsjettert dekker ikke den kostnadsveksten som kommunen nå opplever.

Les hele tertialrapporten.  (PDF, 2 MB)