Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering - Boliger Stevning

Det varsles om oppstart av planarbeid for detaljreguleringen for Boliger Stevning, gnr 39, bnr 34, 500 m.fl. Øvre Eiker kommune. Forslagstiller er STE Eiendom AS med plankonsulent Henning Larsen Architects AS. Planid 3048-0676.

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Boliger Stevningen, gnr 39, bnr 34 , 500 m.fl. Øvre Eiker kommune, datert 22.12.2016. 

Fornyet varsel om oppstart sendes nå med bakgrunn i en utvidelse på sørvest av planområde, som omhandler å sikre eksisterende flomvei. Hele planområdet er etter utvidelsen på ca. 25,1 daa. Det gjøres oppmerksom på at mindre endringer i planavgrensningen kan utføres uten at varsel om planarbeid kunngjøres på nytt.

Hensikten med planarbeidet er å regulere til boligformål, fortrinnsvis frittliggende småhusbebyggelse i nedre del mot Fiskumvannet, mens det vurderes rekkehus eller liknende i området mot Grindaveien. Boligtype vil bli nærmere vurdert underveis i prosjektet. 

Figur 1: Planområdet vist med blå striplet linje mot gjeldende kommuneplans arealdel - Klikk for stort bildeFigur 1: Planområdet vist med blå striplet linje mot gjeldende kommuneplans arealdel

Planområdet ligger i kommuneplanens arealdel innenfor delområde Vestfossen og er avsatt til boligbebyggelse (fremtidig og nåværende), friområde (nåværende), LNF (nåværende), faresone høyspenningsanlegg og hensynssone for landskap, samt regulert samferdsel (nåværende samlevei/hovedvei) og gang-/sykkelveg (fremtidig).

Planen er i hovedsak i tråd med kommuneplanen og reguleringen ansees ikke å falle inn under kriteriene i §4 i forskrift om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til varselet sendes digitalt via e-post til karlerik.pedersen@henninglarsen.com, med kopi til post@ovre-eiker.kommune.no. Det kan også sendes som brev til Henning Larsen v/ Karl Erik Pedersen, Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen. 

Frist for innspill er 07. juli 2023.

Dokumenter