Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering Holth

Det kunngjøres herved igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Holth. Forslag til planprogram legges samtidig ut på høring. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Øvre Eiker kommune og tiltakshaver Bjørn Borgersen Eiendom AS. 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 77/263 m.fl. i Øvre Eiker kommune. Planavgrensningen berører vegarealer og deler av eiendommer tilknyttet Blomsterveien, Fiolveien, Valmueveien, Roseveien og Staudeveien. Vedlagt kart med inntegnet planområde (rød tykk linje) viser den totale utstrekningen på varslingstidspunktet, men vil kunne innskrenkes i senere tid.

Hovedformålet med planen er å regulere området som i dag består av Holth Pensjonat til frittliggende og konsentrert boligbebyggelse med kombinert arealformål. Byggeområdet kan planlegges med ene- og tomannsboliger og bebyggelse som kjede- og rekkehusbebyggelse, samt mindre «lavblokker». Planen skal medta eksisterende adkomstveger til området (Fiolveien, Blomsterveien og Roseveien) for å forbedre gang- og kjørevegforbindelser og trafikksikkerheten for fremtidige beboere. I reguleringsplanen fokuseres det på å skape et attraktivt bomiljø, med universell utforming tilpasset personer i alle aldersgrupper. Området skal reguleres med gode leke- og utomhusarealer for å sikre trivsel og god livskvalitet for beboere. Det vil også fokuseres på å tilrettelegge området med blågrønne løsninger, både for å skape et grunnlag for biologisk mangfold og for å håndtere overvann lokalt.

Planavgrensning - Detaljregulering Holth - varsel oppstart.jpg - Klikk for stort bildePlanavgrensning - Detaljregulering Holth - varsel oppstart.jpg

I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er planområdet avsatt til arealformål «Boligbebyggelse – Nåværende» og «Offentlig eller privat tjenesteyting - Nåværende». Planområdet medtar «Reguleringsplan for Bråtabakken» (id0041) og «Reguleringsplan for Bråtenfeltet (id0027), og er tilliggende «Detaljregulering for gbnr. 73/12, 73/117 m.fl., Epleveien, Tirilveien, Hokksund» (id0677). Arealformålene består av byggeområder for «boliger» og «almennyttige formål», «offentlig friområde» og «kjøreveg». Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og det stilles krav til planprogram og konsekvensutredning (KU).

Dokumenter

Planprogram - Detaljreguleringsplan Holth (PDF, 2 MB)
Varslingsbrev (PDF, 210 kB)
Annonse (PDF, 360 kB)

Merknader

Eventuelle kommentarer sendes innen 20.10.2023, til: Plan og Ressurs AS v/Silje M. Lian Skreprud, Sentrum 11, 3630 Rødberg, eller e-post: silje@planogressurs.no. Kopi av uttalelser sendes til Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3300 Hokksund eller e-post post@ovre-eiker.kommune.no