Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Øvre Eiker kommune arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. 

Hva gjør PPT?  

 • hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever.  
 • bidrar til forebygging og tidlig innsats gjennom tett samarbeid med barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere. 
 • bidrar med utredning og veiledning knyttet til barnets behov for tilrettelegging hvis det er bekymring for et barn eller elevs utvikling og læring
 • utarbeider sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om
  • spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
  • spesialundervisning i grunnskolen 
  • spesialundervisning i voksenopplæring
  • tidlig eller utsatt skolestart 
  • fritak fra opplæringsplikten

Hvordan kommer du i kontakt med PPT? 

Barnehage og grunnskoleelever 

Vi ønsker at henvisning først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen/skolen. Bekymring for et barns utvikling kan etter samtykke fra foreldre drøftes med oss på faste møter vi har med barnehagene og skolene. Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss eller be barnehagen/skolen innkalle PPT til et møte hvor vi snakker om bekymring, behov og tiltak. Sammen blir vi enige om veien videre.  

Voksne 

Er du voksen og ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning, ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen

Elever på videregående skole 

For elever i videregående skole er det organisert en fylkeskommunal Pedagogisk-psykologisk tjeneste- og oppfølgingstjeneste. Ta kontakt med PPT i Viken fylkeskommune.

Henvisningsskjema

Les mer om henvisning til PPT for et barn (PDF, 360 kB)

Les mer om henvisning til PPT for voksne (PDF, 175 kB)

Trenger du å snakke med noen i PPT? 

Ta gjerne kontakt med kommunens servicesenter på tlf. 32 25 10 00, som setter deg over til rett person.  

Hva koster det? 

PPT er en gratis kommunal tjeneste.  

Aktuelle dokumenter 

Se veilederen for bekymringsfullt fravær i skolen. (PDF, 2 MB)