Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene i Øvre Eiker har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Reglene om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Reglene om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø fremgår av Opplæringslovens § 9a. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område.

Alle som arbeider i skolen, har aktivitetsplikt. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter:

  • Plikten til å følge med
  • Plikten til å gripe inn
  • Plikten til å varsle
  • Plikten til å undersøke
  • Plikten til å sette inn tiltak

Meld fra til skolen

Både foresatte og elever oppfordres til å melde fra til skolen så snart som mulig dersom de opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Det er også mulig å melde fra dersom dere ser eller opplever at andre elever ikke har det bra på skolen. Dette kan dere gjøre ved å ta direkte kontakt med skolen, lærer, skolens ledelse eller andre på skolen. Skolen plikter å igangsette undersøkelser og utarbeide tiltaksplan innen en uke.

Skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø

Skolene i kommunen bruker flere verktøy og metoder for å kartlegge og arbeide med elevenes skolemiljø. Øvre Eiker kommune har en egen handlingsplan for systematisk arbeid med skolemiljø. Skolene i Øvre Eiker bruker også programmet MITT VALG gjennom hele skoleløpet.

Her finner du handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. (PDF, 282 kB)

 

Om MITT VALG

I MITT VALG øver barn og unge på nye ferdigheter der de lærer å ta vare på seg selv og andre. Et systematisk og langsiktig arbeid med MITT VALG bidrar til at barn og unge mestrer samspill med andre, tar ansvarsfulle valg og bygger en god psykisk helse. 
Les mer om MITT VALG.

Du kan også lese mer om skolemiljø på Utdanningsdirektoratets sider:

 Informasjon til elever og foreldre om MITT VALG

Dersom du som elev eller foresatt mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan dere klage dette inn til Statsforvalter i Oslo og Viken.

Statsforvalteren i Oslo og Viken