Kantvegetasjon langs vassdrag

Det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag med årsikker vannføring som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Det finnes ingen regel om bredden på kantsonen, men den skal være i en slik bredde at den ivaretar de økologiske funksjonene ei kantsone har. 

Det er viktig å presisere at det er tillatt å skjøtte en kantsone ved selektiv hogst. Det er den økologiske funksjonen til kantsonen som ikke skal endres. Løvtrær skal som hovedregel stå igjen langs vassdragene, det samme gjelder bartrær med godt rotfeste. Store, ustabile graner er utsatt for vindfelling som kan føre til erosjon- og flomskader i vassdragene. Slike trær kan det være hensiktsmessig å fjerne.

Slik søker du om dispensasjon om å fjerne kantvegetasjon

Hvis du av ulike grunner ser behov for å fjerne kantsonen, må det søkes om dispensasjon fra Statsforvalteren før hogsten kan gjennomføres. Det er utarbeidet er eget søknadsskjema til søknad om dispensasjon.

Klikk her for søke om dispensasjon for å fjerne kantvegetasjon

Har du spørsmål?

Når det gjelder generelle spørsmål om regelverk rundt kantvegetasjon, kan du kontakte kommunen. Dersom du har spørsmål om dispensasjon, må du kontakte Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Lover og regler

 

Kontakt oss

Linn Kristin Oulie
Landbruk og miljø
E-post: LinnKristin.Oulie@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 13 42