Bekjempelse av Gyro i Drivaregionen

Elva Driva, som munner ut i sjøen ved Sunndalsøra, ble tidlig smittet med Gyro. I løpet av kort tid spredde parasitten seg til flere elver utover i fjordsystemene. I Drivaregionen er kampen mot Gyro nå i full gang, og når bekjempelsen i denne regionen er gjennomført vil innsatsen rettes mot de smittede elvene i Drammensregionen. 

De smittede elvene i Drivaregionen ble behandlet både i 2022 og 2023. For første gang har klor (monokloramin) blitt benyttet som behandlingsmiddel i elvene Driva og Litldalselva. Elvene Usma, Batnfjordselva og flere mindre kystvassdrag i bekjempelsessonen er behandlet med rotenon. Resultatene fra bekjempelesaksjonene i regionen ser lovende ut, men det gjenstår en del prøvetaking og overvåking før det blir tatt stilling til om det er behov for ytterligere behandling. Mer om gyrobekjempelsen i Drivaregionen kan du lese på Sunndal kommunes hjemmesider.

Gyrobekjempelse i Drivaregionen