Bevaring og reetablering av fiskebestander

Gyro er en så alvorlig trussel at det, uavhengig av hvilken metode som benyttes i bekjempelsen av parasitten, er behov for tiltak for å bevare og reetablere bestandene av laks. 

For å bli kvitt Gyro må elvene kjemisk behandles. Den mest benyttede behandlingsformen med rotenon medfører at både parasitten og fiskebestanden bli slått ut. Uavhengig av bekjempelsesmetode for Gyro er det behov for bevaringstiltak for laksbestandene i de smittede elvene, da bestandene er sterkt redusert som følge gyro-infeksjonen. I elver der rotenon benyttes som bekjempingsmiddel må det også vurderes behov for bevaringstiltak for andre fiskearter.

Bevaring av laks og sjøørret i påvente av at Gyro blir utryddet

Bevaring av fiskestammer fra de smittede elvene skjer ved at genetisk materiale legges inn i genbanker. I frossen genbank fryses melke fra hannfisk ned for seinere opptining og befruktning av rogn. I levende genbank legges det inn befruktet rogn fra et representativt utvalg av fisk fra de smittede elvene. Rogn fra fisk som har blitt oppbevart i levende genbank benyttes deretter til gjenoppbygging av bestandene etter at Gyro er fjernet. Fra elvene i Drammensregionen er det gjennom flere år samlet inn materiale både til levende og frossen genbank. 

Bevaring og re-etablering av fiskebestander ved bruk av levende genbank

Figuren viser prinsippenen for bevaringsarbeidet ved bruk av levende genbank - Klikk for stort bildePrinsippene for bevaring og re-etablering av fiskebestander ved bruk av levende genbank. (Figur: BioRender)

a) Villfisk (F0) samles inn fra de smittede elvene og strykes. Desinfisert rogn oversendes for klekking på levende genbank
b) Yngel fra opphavsfisken fores opp til voksne, gytemodne individer (F1). Det holdes nøye kontroll med familiegruppene for å ungå kryssing av fisk med nært slektskap.
c ) Fisk fra de ulike familiegruppene krysses med hverandre og produserer annengenerasjons rogn (F2) som etter desinfeksjon kan plantes ut i opphavselva eller overføres til et lokalt settefiskanlegg for produksjon av settefisk/smolt.
 

Bevaringsbehov for andre fiskearter

Dersom rotenon skal benyttes som behandlingskjemikalium kan det bli behov for et omfattende bevaringsarbeid med å samle inn, og midlertidig ta vare på, de fiskeartene som ikke naturlig vil rekolonisere elvene etter behandling. Ved bruk av behandlingsmetoder med kjemikalier som ikke dreper fisken, slipper vi å iverksette spesielle bevaringstiltak for andre arter. Behovet for bevaring av andre fiskearter vil derfor først bli klart når bekjempelsesmetode for Gyro er valgt for de ulike vassdragene.

Kontakt oss

Morten Eken
Landbruk og miljø
E-post: morten.eken@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 918 07 919