Bevaring og reetablering av fiskebestander

Gyro er en så alvorlig trussel at det er behov for å sikre de smittede laksestammene mot utryddelse.

For å bli kvitt Gyro må elvene kjemisk behandles. Den mest benyttede behandlingsformen med rotenon medfører at både parasitten og fiskebestanden bli slått ut. Uavhengig av bekjempelsesmetode for Gyro er det behov for bevaringstiltak for fiskebestandene i de smittede elvene.

Bevaring av laks og sjøørret i påvente av at Gyro blir utryddet

Bevaring av fiskestammer fra de smittede elvene skjer ved at genetisk materiale legges inn i genbanker. I frossen genbank fryses melke fra hannfisk ned for seinere opptining og befruktning av rogn. I levende genbank legges det inn befruktet rogn fra et representativt utvalg av fisk fra de smittede elvene. Rogn fra fisk som har blitt oppbevart i levende genbank benyttes deretter til gjenoppbygging av bestandene etter at Gyro er fjernet.

Fra elvene i Drammensregionen er det gjennom flere år samlet inn materiale både til levende og frossen genbank. For sjøørret er også flytting av sjøørret forbi den stengte fisketrappa i Hellefossen en bevaringsstrategi.

Figuren viser strategien for genbank for laksefisk: Viltfanget stamfisk (F0) strykes for rogn og melke, og befruktet rogn sendes til klekkeriet i et levende genbankanlegg der de blir klekket og foret opp til selv å bli første generasjons (F1) stamfisk på levende genbank. F1 generasjonen produserer avkom (F2) som deretter settes ut i opphavselva. I frossen genbank blir nedfrosset melke fra hannfisk lagret. Denne melken kan benyttes til å lage nye familier i levende genbank  - Klikk for stort bildeFiguren viser strategien for genbank for laksefisk: Viltfanget stamfisk strykes for rogn og melke, og befruktet rogn sendes til klekkeriet i et levende genbankanlegg der de blir klekket og foret opp til selv å bli første generasjons stamfisk på levende genbank. Denne nye generasjonen produserer avkom som deretter settes ut i opphavselva. I frossen genbank blir nedfrosset melke fra hannfisk lagret. Denne melken kan benyttes til å lage nye familier i levende genbank. Veterinærinstituttet

Bevaringsbehov for andre fiskearter

Dersom rotenon skal benyttes som behandlingskjemikalium kan det bli behov for et omfattende bevaringsarbeid med å samle inn og midlertidig ta vare på de fiskeartene som ikke naturlig vil rekolonisere elvene etter behandling. Ved bruk av behandlingsmetoder med kjemikalier som ikke dreper fisken slipper vi å iverksette spesielle bevaringstiltak for andre arter. Behovet for og omfang av bevaring av andre fiskearter vil derfor først bli klart når bekjempelsesmetode for Gyro er valgt for de ulike vassdragene.