Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drammensregionen

Gyrodactylus salaris er en parasitt som utgjør en alvorlig trussel mot laksen i de smittede elvene. Det er et mål å utrydde parasitten fra alle norske elver. Dette blir en krevende jobb i Drammensregionen, men sammen skal vi klare det!

Gyrodactylus salaris tilhører ei dyregruppe som kalles haptomark. Det finnes mange arter i Gyrodactylus-slekta, men den “farlige” av disse er Gyrodactylus salaris, som er dødelig for laksunger. Parasitten har ikke noe norsk navn, men vi forkorter vanligvis navnet til bare Gyro. Gyro er en ca. en halv millimeter lang parasitt som fester seg med små klør og spiser av laksens hud. Parasitten lever kun i ferskvann, på laksunger og på voksen laks når disse har kommet opp i elvene. Noen steder er parasitten også funnet på røye og ørret, men den er ikke dødelig for disse artene. Røye har imidlertid vist seg å kunne være langtidsvert for Gyro. Dette er heldigvis ikke påvist i innsjøene ovenfor lakseførende strekning i Drammensvassdraget.

Spredning av parasitten i en laksepopulasjon kan skje enten ved at fisk kommer i berøring med hverandre, ved at frittsvevende parasitter i vannmassene fester seg til huden, eller ved at parasitter som har falt ned på bunnen fester seg til en fisk som har bunnkontakt. Parasitten føder levende unger og har stor formeringsevne. I løpet av noen måneder kan en enkelt parasitt gi opphav til flere tusen nye individer. Dette vil betyr døden for de fleste laksungene som blir smittet.

Bildet viser Gyro på hud til en laksunge - Klikk for stort bildeBildet viser Gyrodactylusparasitter på huden til en laksunge. Tor Atle Mo, NINA

I de smittede elvene medfører Gyro at opptil 90% av laksungene dør. Oppgangen av voksen laks til de smittede elvene vil reduseres tilsvarende. Tilstedeværelse av Gyro i et vassdrag medfører også risiko for at parasitten kan spres videre til friske vassdrag. Bekjempelse av parasitten er derfor et prioritert, nasjonalt mål. 

Her er lenke til nasjonal handlingsplan mot Gyrodactylus

42 av i alt 52 smittede elver i Norge er nå friskmeldt etter vellykket bekjempelse av parasitten.

Drammensregionen er en kompleks region for gyrobekjempelse, men planleggingen er nå i full gang. Planen er at bekjempelse av parasitten skal starte i regionen i 2025. Målet er at elvene i regionen skal være friskmeldte i 2031.

Tidslinje, gyrobekjempelse - Klikk for stort bildeTidslinje for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drammensregionen