Slik unngår vi spredning av Gyro-smitte

Det er viktig å unngå at Gyro spres fra de smittede elvene i Drammensregionen til friske elver og vassdrag. Derfor må alle opptre varsomt og følge regler og retningslinjer for fiske og annen aktivitet i og langs vassdragene i regionen. 

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet og Statsforvalteren.
  • Vask og sløy fisk kun der du fanget den
  • Tørk eller desinfiser båter og fiskeutstyr før du flytter det til et annet vassdrag eller til andre steder i samme vassdrag
  • Tøm aldri vann fra et vassdrag ut i et annet vassdrag


Mattilsynet har iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte. I Drammensregionen er det innført en egen forskrift som bl.a. fastsetter generelt forbud mot utsetting av fisk og begrensninger i fiske i bekjempingssonen. Inntil videre er det gitt dispensasjon for at fiske kan foregå i Drammenselva nedenfor Hellefossen og i Lierelva. Videre er det innført begrensninger mht. vannsportaktiviteter.

Risiko for smittespredning

Desinfisering av båter og fiskeutstyr

For å hindre spredning av Gyro skal alt fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfisering kan for eksempel skje med Virkon S.

Mer informasjon fra Mattilsynet til brukere av båt eller kajakk i områder med Gyro-smitte

Stans i all utsetting av laks

I en elv med Gyro er det ønskelig å begrense parasittens utbredelse så mye som mulig. Dette både for å redusere risiko for spredning av smitte til andre elver, og for å øke sannsynligheten for å lykkes med bekjempelsen av parasitten i de smittede elvene.

Med virkning fra 2017 har Mattilsynet bestemt at det ikke skal settes ut laksunger i noen av elvene i Drammensregionen. Antall laksesmolt som vandrer ut i havet fra Drammensfjorden vil som følge av dette bli betydelig redusert. I løpet av noen år må det da også forventes at oppgangen av voksen laks vil bli redusert i begge elver. Situasjonen i Sandeelva og Selvikelva vil ikke på samme måte bli endret, da det ikke har vært utsetting av laksunger i disse elvene.

Bildet viser utsetting av fisk - men med et stort STOPP-skilt - Klikk for stort bildeBildet viser utsetting av fisk - men med et stort STOPP-skilt Morten Eken

Stenging av oppvandringsmulighet i Hellefossen

Laksetrappa i Hellefossen er nå stengt for fri oppvandring av fisk. Laks som går opp i trappa blir avlivet og omsatt. 

Stenging av Hellefosstrappa og avliving av laksen som forsøker å gå opp er en valgt strategi for å redusere rekrutteringen av lakseunger, og dermed langtidsverter for Gyro i elva. Målet er at parasitten i løpet av få år naturlig forsvinner, slik at det ikke blir nødvendig å benytte kjemiske bekjempelsesmidler på elvestrekningen ovenfor Hellefossen. 

Sjøørret er ikke en naturlig vert for Gyro, og har fram til og med 2022 blitt sluppet forbi sperra etter at den er genetisk testet og saltbehandlet. Formålet med dette er at sjøørreten da kan benytte sine naturlige gyteområder, og at elvestrekningen mellom Hellefossen og Døvikfossen dermed kan fungere som et levende reservoar for bestanden. Logistikken rundt oppslipp av sjøørret er ressurskrevende, og effektene anses også som begrenset, da det har vært få ørret som har søkt opp i laksetrappa. Oppslipping av ørret er derfor stilt i bero fra og med 2023. For å unngå beskatning på sjøørreten oppstrøms fossen er alt fiske mellom Hellefossen og Døvikfossen forbudt inntil videre.

Bildet viser Hellefossen i flomsituasjon, mai 2018 - Klikk for stort bildeBildet viser Hellefossen i flomsituasjon, mai 2018 Morten Eken

Kontakt oss

Morten Eken
Landbruk og miljø
E-post: morten.eken@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 918 07 919