Kontroll av salg, servering og skjenking

Ansvarlig salg og skjenking av alkohol er bevillingshavers ansvar. Kommunen foretar lovbestemte kontroller av bevillingshavere for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. 

Kontrollene våre omfatter:

  • Vandelsvurderinger i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden.
  • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på skjenkesteder
  • Råd og veiledning i søknadsprosessen og i driftsperioden.

Vandelsvurdering

Når kommunen mottar søknader om bevilling ber vi alltid om en uttalelse fra politiet og skatteetaten. De melder fra til oss om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. 

Vi vandelsvurderer også bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og andre samarbeidspartnere.

Salgs- og skjenkekontroller

Salgs- og skjenkekontrollørene ser etter brudd på alkohollovgivningen.

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Innen en uke får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før kommunens saksbehandlere avgjør om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke.

Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis stedet får tolv prikker eller flere i løpet av en to-årsperiode, blir bevillingen inndratt i minimum en uke. 

Råd og veiledning

Ta kontakt med kommunen for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå på salgs- og skjenkesteder. Vi kan komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift. Vi kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet.