Regler for salg og skjenking

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholpolitisk handlingsplan for Øvre Eiker kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan med retningslinjer omtaler Øvre Eiker kommunes alkoholpolitikk.  Handlingsplanens hensikt er å legge til rette for en fornuftig og forsvarlig alkoholpolitikk som ivaretar hensynet til alkohollovens formål samtidig som den legger til rette for en bærekraftig bransje. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret 09.09.2020, og oppdateres hvert fjerde år.

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Prikkdeling, skjenke- og salgstider

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.