Selge varer og tjenester til kommunen

Kommunen konkurranseutsetter i utgangspunktet alle varer og tjenester som har en verdi over 100 000 kroner.

For anskaffelser under 1.3 millioner sendes en invitasjon ut til tre (3) eller flere leverandører på e-post eller via Mercell. 

I tråd med innkjøpsstrategien velger kommunen ut lokale leverandører ved disse anskaffelsene under forutsetning at det finnes et lokalt leverandørmarked. Det er derfor viktig at lokale leverandører er aktive i å søke opp fagavdelingene for å vise frem seg og sine konkurransefortrinn. 

Anskaffelser som har en estimert verdi over 1.3 millioner publiseres på Doffin (Database for offentlige innkjøp). Doffin er en nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser. 

Anskaffelser som har en estimert verdi over 2,2 millioner publiseres i den internasjonale kunngjøringsdatabasen TED (Tenders Electronic Daily), men publiseres også i Doffin databasen. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunen prøver å gi lokale tilbydere beskjed når en konkurranse har blitt publisert når vi er kjent med at det finnes en lokal marked. Til tross for dette bør lokale tilbydere også følge med på utlysninger fra det offentlige på Doffin.no, da tilbydere har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert om nye potensielle oppdrag fra kommunens side. Les mer om dette på Doffin.no.

Slik søker du 

Når man finner en publisert anskaffelse i Doffin som man ønsker å gi tilbud på, trykker man på en link for å komme inn i oppdragsgivers KGV (KonkurranseGjennomføringsVerktøy). 

Øvre Eiker kommunes KGV heter Mercell og det er gratis å levere tilbud i Mercell. 

Mercell kan bidra med anbudsvarsling for oppdrag som publiseres både av kommunen og av andre offentlige oppdragivere i Norge og Europa alt etter ønske. Under finner du en kort informasjonsvideo. 

Søknadsfrist 

Tilbyder må huske på å inngi sitt tilbud i Mercell (ikke på e-post) og forholde seg nøye til de tidsfrister som oppdragsgiver satt opp for disse konkurranser. Oppdragsgiver har plikt til å avvise for sent innkomne tilbud iht. anskaffelsesreglene. 

Hva skjer videre? 

Når kommunen har evaluert og kåret en vinner i en konkurranse skriver partene en kontrakt. 

Kontrakten har til formål å fastsette vilkårene i løpet av kontraktsperioden. En rammeavtale har ofte en avtaleperiode på 4 år, men en kontrakt kan ha en lengre kontraktsperiode. Når en kontrakt er signert er partene bundet av kontrakten. Det betyr at oppdragsgiver ikke kan gjøre kjøp hos andre leverandører for de varer og tjenester som man har en kontrakt og leverandøren må levere de varer og tjenester som har blitt avtalt. 

Klage 

Ved tildeling av kontrakt setter kommunen en karensfrist. I karensfristen kan tilbydere komme med innsigelse til tildelingen. Husk å sende eventuelle innsigelser via Mercellportalen. 

Lover og regler  

Kommunen forholder seg til Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om Offentlige anskaffelser (FOA) i sitt innkjøpsarbeid. 

Regelverket gjelder når oppdragsgiver inngår en vare-, tjeneste- eller bygge og anleggskontrakt med en verdi som er lik, eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. 

De grunnleggende prinsippene i regelverket er: 

  • konkurranse, 

  • likebehandling,  

  • forutberegnelighet, 

  • etterprøvbarhet og  

  • forholdsmessighet. 

Fakturainformasjon for leverandører

Øvre Eiker kommune med underselskaper ønsker faktura per EHF. 

Øvre Eiker kommune 
Org.nummer 954597482 

Øvre Eiker kommunale eiendom KF 
Org.nummer 821542162 

Felles fakturaadresse: 
Fakturamottak 
Postboks 76 
3301 Hokksund 

Dersom EHF ikke er mulig, ønsker vi faktura per e-post: faktura@ovre-eiker.kommune.no 

Alle faktura skal merkes med en bestiller-id uten annen tekst/tegn i felt for deres referanse, eksempel 12-34567.