Nedgravde parafin- og oljetanker

Fyring med mineralolje for å varme opp boliger og andre bygg i hovedsak forbudt. Et stort antall nedgravde oljetanker i hager og gårdsrom utgjør en risiko for forurensning til grunnen. Lekkasjer kan føre til store skader og høye kostnader. Eiere og brukere av disse tankene plikter å forhindre at dette skjer.

Hvilke krav gjelder for nedgravde oljetanker i Øvre Eiker?

Regelverket skiller mellom tanker over og under 3200 liter.

Tanker over 3200 liter

Hovedregelen er at nedgravde oljetanker over 3200 liter, som ikke er byttet til biobrensel, anses som tatt ut av bruk og skal tømmes og graves opp. Fristen for dette var 1. januar 2020.

Tanker under 3200 liter

For eiere av eneboliger dreier det seg ofte om tanker under 3200 liter. For slike tanker gjelder den generelle plikten eier har til å unngå forurensning og til å gjøre tiltak dersom forurensning oppstår. Selv om det i Øvre Eiker kommune ikke er et direkte krav om å grave opp tanker under 3200 liter, anbefaler vi på det sterkeste at dette gjøres fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Det er du som eier som må avgjøre om tanken bør graves opp eller om den kan bli liggende og fylles igjen.

Det er viktig at arbeidet utføres av noen med tilstrekkelig kompetanse slik at regelverket følges.

Hvor skal oppgravde tanker leveres?

Alle oppgravde tanker skal leveres til et lovlig avfallsmottak. Det er ikke alle avfallsmottak som tar imot disse tankene. Avfallsmottaket kan stille spesifikke krav til for eksempel forbehandling eller dokumentasjon knyttet til tanken og dens innhold ved levering. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med avfallsmottaket i forkant av levering.

Hva skjer når tanken er fjernet/sanert?

Når tanken er fjernet/sanert skal det sendes ferdigmelding/dokumentasjon til Øvre Eiker kommune og en enkel melding til Drammensregionens brannvesen IKS.  Det er viktig at Øvre Eiker kommune får dokumentasjon på det arbeidet som er utført. Dokumentasjonen blir arkivert slik at det er tilgjengelig om det blir etterspurt senere. Husk å fjerne påfyllingsutstyret både innvendig og utvendig når tanken fjernes/saneres.

Klikk her for å sende melding om fjernet/sanert tank

Nyttig informasjon

Kontakt oss

Landbruk og miljø
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00