Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et avklaringsmøte som avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene.

Hva er forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse skal bidra til at du får belyst aktuelle problemstillinger ved det du ønsker å bygge (tiltaket) og blir gjort kjent med relevante krav samt forutsetninger for å sende inn en byggesøknad.

Hvem kan bestille forhåndskonferanse?

Alle kan anmode om forhåndskonferanse, uavhengig av hva du skal gjøre på eiendommen din. 

For tiltak hvor du kan søke om byggetillatelse på egenhånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene.

For søknadspliktige tiltak som er underlagt regler om ansvar og kontroll, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i møtet.

Aktuelle spørsmål i en forhåndskonferanse kan blant annet være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Behov for dispensasjoner
  • Krav om uavhengig kontroll
  • Uttalelse fra andre myndigheter

Slik bestiller du en forhåndskonferanse

Dersom du ønsker en forhåndskonferanse, kan du sende oss en anmodning om dette. Det kan du gjøre via et skjema på nett.

Bestille forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen

Alternativt kan du sende anmodningen på e-post eller per post. En anmodning om forhåndskonferanse må inneholde:

  • Adresse for det aktuelle tiltaket
  • Tegninger/tydelig skisser av tiltaket
  • Størrelse på eiendommen og tiltakets plassering på eiendommen
  • Kort beskrivelse og bruk av tiltaket og spørsmål man ønsker videre avklart, f.eks. sakstype, videre planlegging og råd om utforming, saksbehandlingstid, med videre

Det er viktig at det innsendes nødvendig informasjon i forkant av møtet, slik at kommunen kan få tilstrekkelig kunnskap om tiltaket som ønskes gjennomført og slik gi en best mulig orientering.

Anmodningen sendes til på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no, husk å merke emnefeltet med «anmodning om forhåndskonferanse». Alternativt per post til: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hva koster det?

Gå til gebyroversikten for Øvre Eiker kommune

Hva skjer videre?

En forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at kommunen har mottatt anmodningen. Du vil motta en tilbakemelding på tidspunkt for forhåndskonferansen 

Kommunen vil enkelte ganger vurdere at behovet for en forhåndskonferanse ikke er til stede. I slike tilfeller ønsker kommunen, i samråd med søker, å kunne gi veiledning og anbefaling over telefon eller e-post uten å måtte avholde møte.

Gjennomføring av forhåndskonferansen

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i forhåndskonferansen. 

I en forhåndskonferanse blir du kun opplyst om hvilke lover og bestemmelser som gjelder. Du får også opplysninger om hva du må søke dispensasjon for. Du vil  for eksempel ikke få vite om du får innvilget en søknad om dispensasjon, kun at du har rett til å søke om dispensasjon.

Hva skjer etter gjennomført forhåndskonferanse?

Avklaringer som blir gjort under møtet, og eventuelt avklaringer i etterkant, blir sendt til deg skriftlig. 

Dersom tiltaket endres i ettertid, for eksempel ved at tiltakets utforming endres, er det ikke sikkert at de avklaringer som ble gjort på konferansen gjelder lenger.

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00