Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom.

Slik søker du

Du søker om seksjonering ved å fylle ut søknadsskjemaet. Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver). 

Søk om reseksjonering   

Se veiledning til utfylling av «søknad om reseksjonering»  

Du skal bare føre opp de seksjonene som skal endres. Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre.     

Dette må du sende inn sammen med søknaden    

  • Eksisterende tinglyst seksjoneringssøknad som vises hvordan eiendommen er seksjonert opprinnelig. Tinglyste dokumenter bestiller du hos Kartverket.   
  • Ny situasjonsplan over eiendommen hvis reseksjoneringen medfører endringer på bakkeplan. Dette gjelder både ved endringer av omrisset til bebyggelsen og endringer av grenser mellom utvendige tilleggsdeler eller fellesareal. Kartet kan du skrive ut fra kommunens kartportal.        
  • Nye plantegninger hvis reseksjoneringen innebærer endring i grensene mellom bruksenheter og fellesareal. Plantegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene.     
  • Skjemaet Rekvisisjon om oppmålingsforretning hvis bruksenheten(e) skal ha nye/endrede utendørs tilleggsdeler     
  • Dokumentasjon på at alle boligseksjonene er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven.     
  • Samtykke til tinglysing fra rettighetshaver   hvis du har en urådighet tinglyst på eiendommen. Samtykket må ha original signatur. Hvis du er usikker på om det ligger en tinglysingssperre på eiendommen kan du kontakte Kartverket eller kontrollere grunnboken selv.    
  • Samtykke fra bank/panthaver hvis en seksjon deles i flere seksjoner, to eller flere seksjoner slås sammen eller hvis et areal i en seksjon overføres til en annen seksjon (samtykke fra panthaver i seksjonen som avgir areal). Det er også nødvendig ved alle reduksjoner av seksjonens areal som skjer ved at fellesarealer blir større, for eksempel at en seksjon avgir areal til fellesareal eller at en seksjon omgjøres til fellesareal, eller hvis seksjonens formål endres.     
  • Samtykke fra samtlige hjemmelshavere i det utgående eierseksjonssameiet hvis reseksjoneringen gjelder sammenslåing av to eller flere eierseksjonssameier.     
  • Dokumentasjon som viser hvem som kan undertegne på vegne av styret hvis det er nødvendig med samtykke fra årsmøtet eller styret.

Her kan du lese mer om reseksjonering 

Hvor sendes søknaden?     

Send søknaden og vedlegg i to eksemplarer med originale signaturer til Øvre Eiker kommune, Geodata, Postboks 76, 3301 Hokksund.    

Alternativt kan du levere søknaden på rådhuset i kommunens servicesenter, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund.     

Hva koster det?     

Gebyrer for seksjonering
Gebyrer 2023 Grunnpris Enhetspris pr. eierseksjon
Seksjonering kr 13 000 kr 1 300
Parkeringsseksjon kr 250
Reseksjonering kr 13 000 kr 1 300
Sletting av seksjonering kr 2 500 kr 250
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Hva skjer videre?     

Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender reseksjoneringen til Kartverket for tinglysing.   

Dersom reseksjoneringen omfatter uteareal, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta inntil 16 uker å gjennomføre oppmålingen.    

Etter tinglysing sender vi ut matrikkelbrev for eiendommen.   

Lover og regler     

Kontakt oss

Geodataavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00