Seksjonere for første gang

Seksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen på eiendommen.

En eierseksjon kan bestå av en hoveddel, for eksempel en leilighet, og én eller flere tilleggsdeler. Vanlige tilleggsdeler vil være parkeringsplass og boder.      

Som eier av en eierseksjon har du enerett til å bruke én bestemt seksjon og en sameieandel i fellesarealet på eiendommen.      

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og to- og firemannsboliger.      

Her kan du lese mer om seksjonering   

Slik søker du  

Du søker om seksjonering ved å fylle ut søknadsskjemaet. Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Søk om seksjonering  

Se veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering»  

Dette må du sende inn sammen med søknaden    

  • Situasjonskart over eiendommen som tydelig viser eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenheten (uteareal til eierseksjon). Kartet kan du skrive ut fra kommunens kartportal.       
  • Plantegninger for alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig      .

    Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.     
  • Vedtekter for sameiet       
  • Skjemaet Rekvisisjon om oppmålingsforretning hvis noen av bruksenhetene skal ha utendørs tilleggsdeler (uteareal til eierseksjon)      
  • Dokumentasjon på at alle boligseksjonene er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven.       
  • Samtykke til   tinglysing fra rettighetshaver   hvis du har en urådighet tinglyst på eiendommen. Samtykket må ha original signatur. Hvis du er usikker på om det ligger en tinglysingssperre på eiendommen kan du kontakte Kartverket eller kontrollere grunnboken selv.     
  • Skjemaet Fordeling av sameieandeler ved seksjonering hvis det er flere som eier eiendommen sammen, og dere skal eie en seksjon hver. Hvis dere ikke fordeler sameieandelene, vil alle eie en del av alle seksjonene.       

Hvor sendes søknaden?     

Send søknaden og vedlegg i to eksemplarer med originale signaturer til Øvre Eiker kommune, Geodata, Postboks 76, 3301 Hokksund.    

Alternativt kan du levere søknaden på rådhuset i kommunens servicesenter, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund.     

Hva koster det?     

Gebyrer for seksjonering
Gebyrer 2023 Grunnpris Enhetspris pr. eierseksjon
Seksjonering kr 13 000 kr 1 300
Parkeringsseksjon kr 250
Reseksjonering kr 13 000 kr 1 300
Sletting av seksjonering kr 2 500 kr 250
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Hva skjer videre?     

Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender seksjoneringen til Kartverket for tinglysing.   

Dersom dere skal seksjonere uteareal, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta inntil 16 uker å gjennomføre oppmålingen.    

Etter tinglysing sender vi ut matrikkelbrev for eiendommen.   

Lover og regler     

Kontakt oss

Geodataavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00