Klage på avslag eller tillatelse

Har du mottatt et vedtak du ønsker å klage på, eller lurer du på om du har rett å klage? 

Hvem kan klage? 

For at vi skal kunne behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller gjelde deg direkte.
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Det kan du ha om du er nabo, gjenboer, beboer i nærområdet, velforening eller interesseorganisasjon der vedtaket berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse eller ikke vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.

Hva er fristen for å klage? 

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være sendt før fristen går ut.

Har du ikke har mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.

Sender du klagen din for sent, kan vi måtte avvise den.

Har du behov for forlenget klagefrist?

Du kan be om forlenget klagefrist. For å få dette må du sende oss en forespørsel hvor du begrunner hvorfor det foreligger særlige grunner til at du skal få forlenget klagefrist. Forespørselen sender du til post@ovre-eiker.kommune.no . Husk å merke henvendelsen med saksnummeret. 

Fristen for å klage er gått ut, hva gjør du da?

I noen tilfeller kan du få klagen din behandlet, selv om du ikke har klaget innen 3 uker. Dette kalles at det gis oppreising for oversittelse av klagefrist.

For at dette kan gis dersom ett av disse vilkårene er oppfylt:

 • parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller
 • det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd

Dersom klagefristen på 3 uker har gått ut, må du sammen med klagen begrunne hvorfor du ikke kan lastes for forsinkelsen, eller hvorfor det er særlige grunner som tilsier at det er rimelig at klagen din blir prøvd. 

Hvordan klager du? 

Klagen din må være skriftlig og du må sende den til oss som et vanlig brev eller som e-post.

For å kunne behandle klagen din, ber vi deg ha med følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du vedlegger dette. 
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din partsrepresentant, for eksempel en advokat.
 • Ønsker du at tiltakshaveren ikke kan begynne før etter at klagen din er behandlet? Du må da be kommunen å vurdere om at din klage gis oppsettende virkning. Dersom du ønsker utsetting av gjennomføring av vedtaket, må du ha med en begrunnelse for dette.

Hvor sender du klagen?

Klagen kan sendes per e-post eller post.

Kan tiltaket igangsettes selv om det er innsendt klage?

Den som har mottatt en tillatelse etter plan- og bygningsloven, kan vanligvis påbegynne arbeidene straks vedtaket er mottatt. Dette gjelder selv om kommunen har mottatt en klage.

Du som klager kan be om at det besluttes at vedtaket ikke kan gjennomføres (utsatt iverksetting) før klagefristen er ute, eller inntil klagen er avgjort. Du må i så fall skrive i klagen din at den skal gis oppsettende virkning, og ha med en begrunne for dette i klagen.

Hva koster det?

Det er gratis å klage på vedtak etter plan- og bygningsloven. 

Hva skjer videre?

Klager på byggesaker skal behandles av kommunen innen 8 uker fra klagen er mottatt. Klagen sendes først til byggesaksavdelingen. Alle klager fremlegges for politisk avklaring i Planutvalget. Dersom planutvalget ikke tar klagen til følge vil den bli oversendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Statsforvalteren har en frist på 12 uker på å behandle klagen.

Når klagen skal tas opp til politisk behandling vil du motta et brev fra byggesaksavdelingen med informasjon om tid og sted for dette. Politiske møter er vanligvis åpent for allmennheten, slik at du kan overvære behandlingen av klagen. 

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00