Naturfarer

For at du skal kunne bygge noe på eiendommen din, må byggegrunnen være tilstrekkelig sikker mot naturfarer.

Naturfarer kan være:

 • Jord- og flomskred
 • Snøskred
 • Steinsprang
 • Flom
 • Marin leire og kvikkleire 

Hvordan sjekker jeg eiendommen min?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har digitale kartløsninger som viser aktsomhetssoner, faresoner og marin grense. Du kan søke opp eiendommen din i NVE sine kartløsninger. 

Hva gjør jeg hvis eiendommen ligger innenfor et aktsomhets- eller fareområde?

Dersom eiendommen ligger innenfor et aktsomhets- eller fareområde må du dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot fare før du sender inn søknad.

Du som tiltakshaver/utbygger er selv ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon på sikker byggegrunn:

 • Aktsomhetsområde:
  Ønskes tiltaket plassert i et aktsomhetsområde kan du gjøre vurderingen selv eller engasjere et kompetent foretak til å gjøre det for deg.
 • Fareområde:
  Ønskes tiltaket plassert i et fareområde må du engasjere et kompetent foretak. 

Kravet til sikker byggegrunn gelder for alle tiltak, også de tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling. 

Hva gjør jeg hvis eiendommen ligger lavere enn 170 meter over havet (under marin grense)?

Store deler av Øvre Eiker kommune ligger under marin grense som er ca. 170-175 meter over havet. Det kan forekomme kvikkleire under marin grense. Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid.

Ligger eiendommen over marin grense trenger du ikke å få utført ytterligere geotekniske vurderinger. Ligger eiendommen under marin grense må du sjekke om eiendommen ligger i registrert fareområde. Dersom planlagte tiltak ligger innenfor registrert faresone er det krav om geoteknisk kompetanse.

Det skal foreligge en geoteknisk vurdering av grunnforholdene i alle søknader under marin grense. Du som tiltakshaver/utbygger er selv ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon på sikker byggegrunn, enten ved å selv gjøre vurderingen eller ved å engasjere et kompetent foretak.

Tilstrekkelig sikkerhet oppnås ved bruk av NVEs Veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred - Prosedyre for utredning av områdeskredfare.

 • Steg 1-3: kan foretas av tiltakshaver selv. Dokumenteres med et notat eller rapport som oppsummerer de vurderingene som er gjort, herunder avstand til fjell og helning. Påvist fjell i dagen eller grunt til berg (< 2 m) skal dokumenteres med foto. Dokumentasjonen skal være etterprøvbar.
 • Steg 4-11: krever geoteknisk kompetanse, som må dokumenteres med et geoteknisk notat eller en rapport.

Hvordan kan du fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon?

Ønsker du mer informasjon?

Relevant regelverk

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00