Tilsyn

Gjennomføring av tilsyn er kommunens mulighet for å få tilgang på dokumentasjon, eiendom eller byggverk.

Hvorfor gjennomføres det tilsyn?

Formålet med tilsyn er å sjekke at byggearbeidene er prosjektert, dokumentert og utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tilsyn skal også bidra til kvalitet i byggverk. 

Tilsyn er ikke kontroll av løsninger, prosjektering eller utførelse, da det er de ansvarlige foretakene som har ansvar for å kontrollere/kvalitetssikre egne arbeider.

Når kan det gjennomføres tilsyn?

Kommunen kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding om mulig ulovlighet. Tilsyn kan gjennomføres:

  • når som helst i løpet av søknadsprosessen og inntil fem år etter at ferdigattest er gitt. 
  • i eksisterende byggverk der det er grunn til å tro at det foreligger bruk eller forhold som er i strid med plan- og bygningsloven, og som kan føre til fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. 

Hvordan prioriteres tilsyn i Øvre Eiker?

Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

I perioden 2022-2024 skal disse områdene prioriteres:

  • tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.
  • tilsyn med etablering av utleieenheter eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Kommunen har i tillegg lokale fokusområder, disse er en del av Øvre Eiker kommunes tilsynsstrategi. 
Les Øvre Eiker kommunes tilsynsstrategi for byggesak her. (PDF, 2 MB)

Ønsker du mer informasjon om tilsyn?

Definisjon

  • Byggverk:
    Byggverk er et samlebegrep og omfatter konstruksjoner, anlegg og bygninger.

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen, tilsynsfører Jørgen Simones Berg
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00