Ulovlighetsoppfølging byggesak

Når kommunen blir gjort oppmerksom på ulovlig forhold skal dette følges opp. Her kan du finne mer informasjon om prosessen rundt ulovlighetsoppfølging. 

Hva er et ulovlig forhold?

Med ulovlig forhold menes alle former for tiltak eller bruk av bygg/eiendom som er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende arealplan, eller som mangler tillatelse. Det er også et ulovlig forhold dersom du har påbegynt søknadspliktige arbeider om innsendt søknad ikke er godkjent. 

Dette betyr at dersom du som hjemmelshaver/tiltakshaver setter i gang tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven uten at dette på forhånd er omsøkt og godkjent, er dette ulovlig og et forhold man vil bli stående ansvarlig for. 

Definisjoner

Definisjoner byggesak
Ord Betydning
Hjemmelshaver Den som eier en eiendom. Det vil si grunneier. 
Tiltakshaver Den som utfører eller får utført et tiltak (arbeid), enten selv eller med hjelp fra et foretak. I det private kalles tiltakshaver ofte for byggherre.
Tiltak Et tiltak er et eller annet byggeprosjekt. Dette kan f.eks. være (ikke uttømmende liste) oppføring av en bygning, tilbygg, sette opp et    gjerde, forstøtningsmurer eller endre på høyden på terrenget på egen tomt.

Nytt system for ulovlighetsoppfølging sikrer god og rett saksbehandling

I samarbeid med leverandør av saksbehandlingssystem for byggesak har vi utviklet system som sikrer rett og rettferdig saksbehandling. 

Her kan du lese mer om arbeidet med det nye systemet for ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen, juridisk rådgiver Silje Hordnes Lundhaug
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00