Aksellastrestriksjoner på kommunale veier

Aksellast er den lasten som akselen på et kjøretøy påfører veidekket. Mandag 4. april 2023 ble det innført aksellastrestriksjoner på noen kommunale veier i Øvre Eiker kommune. Veiene skiltes med aksellastgrense. Restriksjonene gjelder til skiltene fjernes. 

Veiene det gjelder er

Se oversikt over veier med aksellastbegrensning i Øvre Eiker. (PDF, 119 kB)

Hva har dette å si for deg som innbygger? 

Dersom du skal ha fraktet tyngre gods (for eksempel betongelementer, tyngre maskiner, osv), må du sjekke at veien vil tåle tyngden av transporten. 

Dispensasjoner 

Dispensasjoner for aksellast utover det som står i veilisten, vil ikke bli gitt dersom lasten kan deles opp. Dispensasjon behandles av Statens vegvesen.

Søk dispensasjon for aksellast.

Nærmere informasjon om aksellastrestriksjoner kan fås ved å kontakte kommunens servicesenter på telefon 32 25 10 00, Vegmeldingssentralen på telefon 175, eller Statens vegvesen Region øst på telefon 22 07 30 00. 

Endring av veilistene 

​Vi endrer veilistene i april og oktober. Endring eller midlertidig oppklassifisering av vei vil ikke bli utført utenom dette. 

Unntak fra restriksjonene

På veier som er satt ned til 6 tonn, gjør vi unntak fra restriksjonene for renovasjonsbiler, ordinær rutebuss, for- og melkebil, samt transport i kommunens regi for nødvendig drift av aktuelle veier. Utover dette gir vi ikke dispensasjoner. 

Aksellast i teleløsningsperioden 

Mange av de eldre kommunale veiene er bygd opp av telefarlige masser og finkornet materiale som gjør at veiene holder ekstra godt på fuktigheten. Ikke alle veiene er så godt drenert som ønskelig. 
 
I teleløsninga på våren er det ekstra mye fuktighet i mange av veiene. Grøftene er ofte fulle av snø og is, noe som gjør at opptørkingen av veiene går seint. For å bevare veiene best mulig, vurderer vi hver vår om og når vi skal innføre restriksjoner for de tyngste kjøretøyene. 
  
I Øvre Eiker kommune er det som regel restriksjoner i vårløsningen. Tidspunkt for innføring og opphør blir annonsert i lokalpressen og her på kommunens hjemmesider. 

Statens vegvesen kan i samråd med kommunen, gi dispensasjon om det er nattefrost eller andre forhold som tilsier at veien kan tåle større laster enn veilisten sier. Vi ber transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge​ sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veier blir minst mulig i teleløsningen.  

Lover og regler