Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høringssaker

  Endret:27.07.2018 15:06

På denne siden finner du aktuelle og tidligere høringssaker som er sendt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist og kontaktinformasjon for hver enkelt sak ligger i artiklene i listen under.

 Høringssaker

Offentlig ettersyn - Endring av detaljplan for Fiskumparken

​Med henvisning til vedtak i delegert sak 2/21, legger Øvre Eiker kommune forslag endring av detaljplan for Fiskumparken til offentlig ettersyn.  (27.03.2021)

Høring: Godtgjøring til folkevalgte

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune vedtok i sak 29/21 den 24. mars 2021 å legge Forskrift til godtgjøring til folkevalgte i Øvre Eiker ut på høring (ihht. forvaltningslovens § 37). (26.03.2021)

Offentlig ettersyn - Forslag til endring av detaljregulering for Harakollen Øst felt BK 12.1 - Utvidet planområde

​Fagkomité 1 i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 20/21 av 09.03.21 vedtatt at forslag til endring av detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK 12.1 med utvidet planområde skal legges ut for offentlig ettersyn. (12.03.2021)

Egengodkjenning av reguleringsendring - Harakollen B18, plan id 0601-9

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 10.02.2021 – sak 12/21 – Reguleringsendring av Detaljregulering for Harakollen B18.  (04.03.2021)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Hasselveien - Sanssouci

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Hasselveien – Sanssouci, plan ID 3048-0681.  (11.02.2021)

Fastsetting av planprogram for utvidelse av Fiskumparken

​Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 175/20, å fastsette planprogram for utvidelse av Fiskumparken, Øvre Eiker kommune.  (22.12.2020)

Fastsetting av planprogram for Hokksund skol-e og idrettspark

​Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 176/20, å fastsette planprogrammet for Hokksund skole- og idrettspark. (22.12.2020)

Varsel om utvidet planområde for detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om utvidelse av planområdet for det pågående arbeidet med detaljreguleringen for Ormåsen B4 og deler av B5.  (22.12.2020)

Detaljplan for Epleveien 23 - Egengodkjenning

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 174/20, å egengodkjenne detaljplan for Epleveien. (22.12.2020)

Reguleringsplan for Stenseth masseuttak - egengodkjenning

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 177/20, å egengodkjenne reguleringsplan for Stenseth masseuttak.  (22.12.2020)

Detaljplan Hoenselva barnehage - egengodkjenning

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 176/20, å egengodkjenne detaljplan for Hoenselva barnehage. (22.12.2020)

Varsel om utvidelse av planområde for privat detaljrgulering Myremoen

​I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Hensikten med utvidelsen av planområdet er å inkludere Myrmoen travbane gnr/bnr 88/25, 88/26, 88/27 i planforslaget. (09.11.2020)

Varsel om utvidelse av planområdet for Fiskumparken

​Oppstart av reguleringsplanarbeid for Fiskumparken ble varslet 17. august 2020. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør forslagstiller utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Utvidelsen av planområdet vil ikke ha betydning for planprogrammet. (30.10.2020)

Forslag til reguleringsendring av Harakollen B18, offentlig ettersyn

​Forslag til reguleringsendring av Harakollen B18, plan id 0601-9, ble behandlet av Planutvalget 13.10.2020, i sak 74/20. Hensikten med endringen er å legge til rette for etablering av energianlegg/trafo, med tilhørende hensynssone. (20.10.2020)

Fastsatt planprogram - innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2023

​Kommunestyret i Øvre Eiker fastsatte i sitt møte 9. september 2020 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. (10.09.2020)

Varsel om oppstart av planarbeid for Hokksund skole- og idrettspark

​Med henvisning til PBL £ 12-9 vedtok Øvre Eiker kommune den 25.8.20, sak 65/20, å varsel oppstart for planarbeid for Hokksund skole- og idrettspark på Loesmoen. (04.09.2020)

Forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og B5 - offentlig ettersyn

​Forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og B5 ble behandlet av Planutvalget 25.8.2020, sak 59/20.  (04.09.2020)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fiskumparken

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og forskrift om konsekvensutredning varsles igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram vedrørende detaljregulering forFiskumparken, gbnr 146/1, 146/3, 146/4, 158/10 m. fl. (25.08.2020)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Harakollen B3

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles med dette oppstart av detaljreguleringsplan for deler av Harakollen i Hokksund. (24.08.2020)

Forslag til detaljregulering for Hoenselva barnehage - offentlig ettersyn

​Planutvalget i Øvre Eiker kommune, vedtok i sitt møte 12.06.2020, sak 50/20, at forslag til detaljplan for Hoenselva Barnehage skal legges ut til offentlig ettersyn. (17.06.2020)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan. (26.02.2020)

Offentlig høring: økononomiplan 2020-2023

​Vil du som innbygger i Øvre Eiker kommune være med på å påvirke hvilke prioriteringer kommunestyret skal gjøre fremover, har du muligheten nå.  (19.11.2019)

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Myremoen

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det nå på vegne av Eiker Skiklubb, at det startes arbeid med detaljert reguleringsplan for gbnr 88/10, del av 164/5 og 3001/16 i Øvre Eiker kommune. (18.09.2019)

Nytt offentlig ettersyn - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund

​Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund ble behandlet i kommunestyrets møte 22.05.19. Kommunestyret vedtok at forslaget til kommunedelplan skulle sendes ut på nytt offentlig ettersyn, jf plan- og bygningslovens § 11-14. (13.06.2019)

Offentlig ettersyn - Forslag til atkomstløsning, Støagata i Hokksund

​Med henvisning til PBL §§ 12-10 og 12-11, kunngjøres forslag til endring av atkomstløsning i Støagata i Hokksund. Vedtaket innebærer at regulert atkomst endres fra offentlig kjørevei og gangvei, til boligformål med privat gangvei. (03.04.2019)

Forslag til detaljplan for Fiskumparken - offentlig ettersyn

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 12.03.2019 – sak 16/19 å legge ut forslag til "Detaljplan for Fiskumparken" til offentlig ettersyn. (13.03.2019)

Varsel om oppstart for utvidet planområde - Fosenjordet

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, varsles påny oppstart av arbeid med regulering av Fosenjordet i Øvre Eiker kommune (19.02.2019)

Varsel om oppstart av regulering for Øvre Eiker Stadion

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 12, jf. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for Øvre Eiker Stadion med tilgrensende områder. Tilhørende planprogram legges samtidig ut for offentlig ettersyn. (04.12.2018)

Nytt offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum

​Fagkomité 1 har i sitt vedtak 74/18 av 27.11.18 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum lagt ut for nytt offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (04.12.2018)

Egengodkjenning - Detaljplan for Epleveien 23, Hokksund

​Kommunestyret egengodkjente i sitt møte 19.09.2018, sak 123/18 – detaljplan for Epleveien 23, Hokksund (24.09.2018)

Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Hokksund

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 4. september 2018, sak 48/18, å legge ut revidert forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum til nytt offentlig ettersyn. (07.09.2018)

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B18, gbnr 100/3 mfl

​​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for Harakollen B18, gbnr 100/3 mfl,  ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger som en utvidelse mot vest i Harakollen. (07.09.2018)

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsendring for Ringveien, Hokksund

​Fagkomité 1 behandlet 04.09.2018 i sak 52/18, forslag til endring av reguleringsbestemmelse for Ringveien (07.09.2018)

Varsel om oppstart - Utvidet planområde for reguleringsplan for Granbakken

​Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Og med adkomst til nye tomter fra vest. Planområdet representerer en videre utvikling av pågående reguleringsplan «Granbakken» i tråd med kommuneplanen. (29.06.2018)

Varsel om oppstart - Reguleringsendring Ringveien 25 mfl., Hokksund

​Forslaget til planendring omfatter kun at BYA, utnyttelsesgraden av tomta, reduseres fra dagens BYA = 80 % til BYA = 45 %. Øvrige forhold i planen beholdes. (29.06.2018)

Offentlig ettersyn - detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum

​Fagkomité 1 i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 18/18 av 20.03.18 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (06.04.2018)

Nye veinavn i Ormåsen og Skotselv

​Kommunene er landets ansvarlige adressemyndighet, og har ansvaret for en oversiktlig og entydig adressering. Tre veier i Øvre Eiker skal nå adresseres, har du forslag til veinavn? (02.03.2018)

Egengodkjenning - Endring av detaljert reguleringsplan for Sementveien 33 m.fl.

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 21.02.18, sak 25.18, egengodkjent endring av detaljert reguleringsplan for Sementveien 33 m.fl. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. (20.03.2018)

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for Epleveien 23, Hokksund

​Forslag til detaljregulering for Epleveien 23 legges nå ut til offentlig ettersyn. (22.02.2018)

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Hokksund sentrum

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 6.februar 2018 å legge ut forslag til Reguleringsplan for Hokksund sentrum, sak 3/18, til offentlig ettersyn (20.03.2018)

Offentlig ettersyn kommuneplanarbeid - forslag til planprogram

​Kommunestyret i Øvre Eiker har i sitt møte 22.11.17 vedtatt oppstart av kommuneplanarbeid forslag til planprogram lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13. (15.01.2018)

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B19

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Harakollen B19, gbnr 103/1 mfl, ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger øverst i Harakollen langs Lauvtjernveien. (04.01.2018)

Kunngjøring navnesak - Skrivemåte for Rogndalsbråten / Rogndalsbråtan

​I forbindelse med adressering i Øvre Eiker kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene tatt opp navnesak for stedsnavnet Rogndalsbråten/Rogndalsbråtan. (02.01.2018)

Detaljregulering Semsveien 48, Hokksund

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 13.12.2017, sak 198/17 - Detaljregulering gbnr 73/436, Semsveien 48. (19.12.2017)

Detaljregulering Kirkeveien 36, Hokksund

Kommunestyret i Øvre Eiker har i sitt møte 13.12.17 egengodkjent endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. (18.12.2017)

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund

​Øvre Eiker kommune har vedtatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Sementveien 33 m.fl., Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (18.12.2017)

Detaljregulering gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund

​Kommunestyret egengodkjente i sitt møte 31.10.2017, sak 154/17, Detaljregulering for gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund. (15.12.2017)

Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk

Kommunestyret i Øvre Eiker egengodkjente i sitt møte 10.05.2017, sak 60/17 - Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk. Saken har ved en feil ikke blitt varslet før nå, og Øvre Eiker kommune beklager dette. (15.12.2017)

Offentlig ettersyn - Endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36, Hokksund

​Øvre Eiker kommune har i delegert vedtak 57/17 av 12.10.17 vedtatt forslag til endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (16.10.2017)

Offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Harakollen B2, Hokksund

Øvre Eiker kommune har i delegert vedtak 54/17 av 29.09.17 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen B2 i Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (02.10.2017)

Offentlig ettersyn: B1 i Reguleringplan for Eiker vgs

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for gbnr 77/265 Smedgata 16 ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger ved Eiker videregående skole i Hokksund. (12.09.2017)

Kommuneplan dobbeltspor - Gulskogen-Hokksund

​​Bane Nor legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring. (12.09.2017)

Høring om industripåslipp

​Forslag til felles lokal forskrift legges herved ut på høring. Forslaget regulerer påslipp av olje, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de ni kommunene i Godt Vann Drammensregionen-samarbeide. (12.09.2017)

Detaljplan for Lerberg

​​Forslag til detaljplan for Lerberg sendes ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. juni. (12.09.2017)


Opprettet: 23.05.2017 13:26