Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høringssaker

  Endret:27.07.2018 15:06

På denne siden finner du aktuelle og tidligere høringssaker som er sendt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist og kontaktinformasjon for hver enkelt sak ligger i artiklene i listen under.

 Høringssaker

Utvidet planområde - Oppstart av planarbeid for reguleringsendring Hokksund sentrum

​Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jfr. §12-8, varsler Øvre Eiker kommune om utvidet planområde i planarbeidet for reguleringsendring i Hokksund sentrum. (14.04.2023)

Offentlig ettersyn - Forslag til Detaljregulering for Harakollen B16, Lerberghaugen, Hokksund

​Øvre Eiker kommune har i vedtak 1/23 datert 27.03.2023 vedtatt forslag til Detaljreguleringsplan for Harakollen B16, Lerberghaugen, Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. (12.04.2023)

Offentli ettersyn - Forslag til detaljregulering for gbnr 73/12, 73/117 m.fl. Epleveien, Tirilveien, Hokksund

​Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 10/23 av 07.03.23 vedtatt forslag til Detaljregulering for gbnr 73/12, 73/117 m.fl. Epleveien, Tirilveien, Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. (20.03.2023)

Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering Harakollen B3 Øst

​Øvre Eiker kommune har i vedtak 14/2023 av 07.03.23 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan for Harakollen B3 Øst, lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens §12-10.  (20.03.2023)

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hakavikveien, Baksteval

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for «Baksteval» ved Hakavikveien i Øvre Eiker kommune. (20.03.2023)

Detaljregulering for Semsmoveien 48 - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I medhold av Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 kunngjøres herved igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Semsmoveien 48, gbnr. 73/137. Planendringen medtar også eiendommene gbnr. 73/88, 73/216 og deler av gbnr. 73/65, 73/495, 77/83, 77/113, 77/157 og 2061/1 (Semsmoveien). (12.01.2023)

Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring Hokksund sentrum

​Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jfr. §12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med reguleringsplan, reguleringsendring av del av Hokksund sentrum (06.01.2023)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Loesmoveien

​I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Loesmoveien. Forslagsstiller for planarbeidet er Øvre Eiker kommune ved virksomhet for veg og park. Norconsult AS er plankonsulent. (08.11.2022)

Oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Hovet

​Etter plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av privat planarbeid for eiendommen «Hovet».  (19.10.2022)

Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for Møllerhaven, Vestfossen

​Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 49/22 av 16.08.22 vedtatt forslag til Detaljregulering for Møllerhaven, Vestfossen lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. (29.08.2022)

Egengodkjenning - Detaljregulering Ormåsen B4 og B5

​Kommunestyret i Øvre Eiker egengodkjente i sitt møte 15. juni 2022 - sak 53/22 – Detaljreguleringen for Ormåsen B 45 og B5. (01.07.2022)

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Loe-Sønju

​I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Loe-Sønju boligområde. Det varsles samtidig muligheter for oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. plan- og bygningsloven § 17-4.  (29.06.2022)

Samfunnsdel med perspektiv til 2033

​Ny samfunnsdel for Øvre Eiker kommune ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2022. Samfunnsdelen er en av kommuneplanens to deler, arealdelen er under utarbeidelse.   (27.06.2022)

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Lerberghaugen

​I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Lerberghaugen ved Lerberg i Øvre Eiker kommune.  Forslagsstiller er Olav Stuveseth.  (27.06.2022)

Egengodkjenning - Detaljplan Arneberggata 10, Vestfossen

Kommunestyret i Øvre Eiker har enstemmig i møte 15.06.22, sak 54/22, egengodkjent forslag til Detaljplan Arneberggata 10. Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. (27.06.2022)

Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan for Hokksund skole og idrettspark

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 23.3.22, sak 25/2022, egengodkjent detaljreguleringsplan for Hokksund skole og idrettspark - Loesmoen. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. (01.04.2022)

Offentlig ettersyn - forslag til detaljreuleringsplan for Ormåsen B4 og B5

​Planutvalget vedtok i sitt møte 8. mars å legge ut forslag til detaljregulering for Ormåsen B4 og B5 til offentlig ettersyn.  (15.03.2022)

Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Arneberggata 10, Vestfossen

​Fagkomité 1 i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 18/22 av 08.03.22 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Arneberggata 10, Vestfossen skal legges ut for offentlig ettersyn. (10.03.2022)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Møllerhaven, Vestfossen

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles med dette oppstart av detaljreguleringsplan for Møllerhaven i Øvre Eiker kommune.  (17.01.2022)

Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan for Harakollen Øst felt BK 12 1

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 15.12.21, sak 170/2021, egengodkjent detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK 12.1. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. (20.12.2021)

Varsel om oppstart - planarbeid for Trikotasjegata

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1, § 12-3 og § 12-8, varsles oppstart av privat detaljregulering for Trikotasjegata - Frognes, planID: 3048-684, gnr./bnr.: 77/42, 77/70, 77/841, 77/861, 77/862, 77/866, 77/867, 77/868, 77/870, 77/925, 77/926, 77/1321 og 3001/50. (20.12.2021)

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for gang- og sykkelforbindelse i forlengelse av Haugveien

​I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelforbindelse i forlengelse av Haugveien i Øvre Eiker kommune. (07.12.2021)

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering Hokksund skole og idrettspark

​Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 98/21 av 30.11.21 vedtatt at forslag til Detaljregulering for Hokksund skole og idrettspark – Loesmoen skal legges ut for offentlig ettersyn. (03.12.2021)

Varsel om oppstart - detaljregulering Arneberggata 10

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Ingeniørservice AS, på vegne av Arneberggata Eiendom AS, starter arbeidet med ovennevnte reguleringsarbeid i Øvre Eiker kommune. Iht. plan- og bygningslovens § 12-15 gis det også melding om mulig parallell behandling av rammesøknad. (29.09.2021)

Oppstart av navnesak på Fosenjordet

​I forbindelse med reguleringsplan på Fosenjordet ønsker kommunen å få inn navneforslag til en ny vei. Veien vil gå fra eksisterende Fosengata inn til områdene som er regulert til bolig. (06.07.2021)

Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan for Øvre Eiker 2021-2033 - høringsfrist 1. september 2021

​Kommuneplanutvalget i Øvre Eiker kommune vedtok i sitt møte 9. juni 2021, sakene 14/21 og 15/21, at forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal sendes ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden for begge planforslagene er satt til perioden 21.juni - 1. september 2021. (05.07.2021)

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hellik Teigen AS

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Hellik Teigen AS. I tillegg varsles det om at utbyggingsavtale kan bli utarbeidet parallelt med planprosessen, jf. pbl. Kap. 17.​ (17.06.2021)

Varsel om utvidet plangrense i detaljregulering av “Gang- og sykkelvei Torespæren-Ytong”

​Øvre Eiker kommune viser til varsel om oppstart av detaljregulering av utvidelse av reguleringsplangrense for gang- og sykkelvei langs Semsveien på strekningen Ytong til Torespæren.  (10.05.2021)

Offentlig ettersyn - Endring av detaljplan for Fiskumparken

​Med henvisning til vedtak i delegert sak 2/21, legger Øvre Eiker kommune forslag endring av detaljplan for Fiskumparken til offentlig ettersyn.  (27.03.2021)

Høring: Godtgjøring til folkevalgte

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune vedtok i sak 29/21 den 24. mars 2021 å legge Forskrift til godtgjøring til folkevalgte i Øvre Eiker ut på høring (ihht. forvaltningslovens § 37). (26.03.2021)

Offentlig ettersyn - Forslag til endring av detaljregulering for Harakollen Øst felt BK 12.1 - Utvidet planområde

​Fagkomité 1 i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 20/21 av 09.03.21 vedtatt at forslag til endring av detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK 12.1 med utvidet planområde skal legges ut for offentlig ettersyn. (12.03.2021)

Egengodkjenning av reguleringsendring - Harakollen B18, plan id 0601-9

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 10.02.2021 – sak 12/21 – Reguleringsendring av Detaljregulering for Harakollen B18.  (04.03.2021)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Hasselveien - Sanssouci

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Hasselveien – Sanssouci, plan ID 3048-0681.  (11.02.2021)

Fastsetting av planprogram for utvidelse av Fiskumparken

​Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 175/20, å fastsette planprogram for utvidelse av Fiskumparken, Øvre Eiker kommune.  (22.12.2020)

Fastsetting av planprogram for Hokksund skol-e og idrettspark

​Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 176/20, å fastsette planprogrammet for Hokksund skole- og idrettspark. (22.12.2020)

Varsel om utvidet planområde for detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om utvidelse av planområdet for det pågående arbeidet med detaljreguleringen for Ormåsen B4 og deler av B5.  (22.12.2020)

Detaljplan for Epleveien 23 - Egengodkjenning

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 174/20, å egengodkjenne detaljplan for Epleveien. (22.12.2020)

Reguleringsplan for Stenseth masseuttak - egengodkjenning

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 177/20, å egengodkjenne reguleringsplan for Stenseth masseuttak.  (22.12.2020)

Detaljplan Hoenselva barnehage - egengodkjenning

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 9.12.2020, sak 176/20, å egengodkjenne detaljplan for Hoenselva barnehage. (22.12.2020)

Varsel om utvidelse av planområde for privat detaljrgulering Myremoen

​I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Hensikten med utvidelsen av planområdet er å inkludere Myrmoen travbane gnr/bnr 88/25, 88/26, 88/27 i planforslaget. (09.11.2020)

Varsel om utvidelse av planområdet for Fiskumparken

​Oppstart av reguleringsplanarbeid for Fiskumparken ble varslet 17. august 2020. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør forslagstiller utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Utvidelsen av planområdet vil ikke ha betydning for planprogrammet. (30.10.2020)

Forslag til reguleringsendring av Harakollen B18, offentlig ettersyn

​Forslag til reguleringsendring av Harakollen B18, plan id 0601-9, ble behandlet av Planutvalget 13.10.2020, i sak 74/20. Hensikten med endringen er å legge til rette for etablering av energianlegg/trafo, med tilhørende hensynssone. (20.10.2020)

Fastsatt planprogram - innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2023

​Kommunestyret i Øvre Eiker fastsatte i sitt møte 9. september 2020 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. (10.09.2020)

Varsel om oppstart av planarbeid for Hokksund skole- og idrettspark

​Med henvisning til PBL £ 12-9 vedtok Øvre Eiker kommune den 25.8.20, sak 65/20, å varsel oppstart for planarbeid for Hokksund skole- og idrettspark på Loesmoen. (04.09.2020)

Forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og B5 - offentlig ettersyn

​Forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og B5 ble behandlet av Planutvalget 25.8.2020, sak 59/20.  (04.09.2020)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fiskumparken

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og forskrift om konsekvensutredning varsles igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram vedrørende detaljregulering forFiskumparken, gbnr 146/1, 146/3, 146/4, 158/10 m. fl. (25.08.2020)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Harakollen B3

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles med dette oppstart av detaljreguleringsplan for deler av Harakollen i Hokksund. (24.08.2020)

Forslag til detaljregulering for Hoenselva barnehage - offentlig ettersyn

​Planutvalget i Øvre Eiker kommune, vedtok i sitt møte 12.06.2020, sak 50/20, at forslag til detaljplan for Hoenselva Barnehage skal legges ut til offentlig ettersyn. (17.06.2020)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan. (26.02.2020)

Offentlig høring: økononomiplan 2020-2023

​Vil du som innbygger i Øvre Eiker kommune være med på å påvirke hvilke prioriteringer kommunestyret skal gjøre fremover, har du muligheten nå.  (19.11.2019)

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Myremoen

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det nå på vegne av Eiker Skiklubb, at det startes arbeid med detaljert reguleringsplan for gbnr 88/10, del av 164/5 og 3001/16 i Øvre Eiker kommune. (18.09.2019)

Nytt offentlig ettersyn - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund

​Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund ble behandlet i kommunestyrets møte 22.05.19. Kommunestyret vedtok at forslaget til kommunedelplan skulle sendes ut på nytt offentlig ettersyn, jf plan- og bygningslovens § 11-14. (13.06.2019)

Offentlig ettersyn - Forslag til atkomstløsning, Støagata i Hokksund

​Med henvisning til PBL §§ 12-10 og 12-11, kunngjøres forslag til endring av atkomstløsning i Støagata i Hokksund. Vedtaket innebærer at regulert atkomst endres fra offentlig kjørevei og gangvei, til boligformål med privat gangvei. (03.04.2019)

Forslag til detaljplan for Fiskumparken - offentlig ettersyn

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 12.03.2019 – sak 16/19 å legge ut forslag til "Detaljplan for Fiskumparken" til offentlig ettersyn. (13.03.2019)

Varsel om oppstart for utvidet planområde - Fosenjordet

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, varsles påny oppstart av arbeid med regulering av Fosenjordet i Øvre Eiker kommune (19.02.2019)

Varsel om oppstart av regulering for Øvre Eiker Stadion

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 12, jf. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for Øvre Eiker Stadion med tilgrensende områder. Tilhørende planprogram legges samtidig ut for offentlig ettersyn. (04.12.2018)

Nytt offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum

​Fagkomité 1 har i sitt vedtak 74/18 av 27.11.18 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum lagt ut for nytt offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (04.12.2018)

Egengodkjenning - Detaljplan for Epleveien 23, Hokksund

​Kommunestyret egengodkjente i sitt møte 19.09.2018, sak 123/18 – detaljplan for Epleveien 23, Hokksund (24.09.2018)

Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Hokksund

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 4. september 2018, sak 48/18, å legge ut revidert forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum til nytt offentlig ettersyn. (07.09.2018)

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B18, gbnr 100/3 mfl

​​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for Harakollen B18, gbnr 100/3 mfl,  ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger som en utvidelse mot vest i Harakollen. (07.09.2018)

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsendring for Ringveien, Hokksund

​Fagkomité 1 behandlet 04.09.2018 i sak 52/18, forslag til endring av reguleringsbestemmelse for Ringveien (07.09.2018)

Varsel om oppstart - Utvidet planområde for reguleringsplan for Granbakken

​Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Og med adkomst til nye tomter fra vest. Planområdet representerer en videre utvikling av pågående reguleringsplan «Granbakken» i tråd med kommuneplanen. (29.06.2018)

Varsel om oppstart - Reguleringsendring Ringveien 25 mfl., Hokksund

​Forslaget til planendring omfatter kun at BYA, utnyttelsesgraden av tomta, reduseres fra dagens BYA = 80 % til BYA = 45 %. Øvrige forhold i planen beholdes. (29.06.2018)

Offentlig ettersyn - detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum

​Fagkomité 1 i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak 18/18 av 20.03.18 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (06.04.2018)

Nye veinavn i Ormåsen og Skotselv

​Kommunene er landets ansvarlige adressemyndighet, og har ansvaret for en oversiktlig og entydig adressering. Tre veier i Øvre Eiker skal nå adresseres, har du forslag til veinavn? (02.03.2018)

Egengodkjenning - Endring av detaljert reguleringsplan for Sementveien 33 m.fl.

​Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 21.02.18, sak 25.18, egengodkjent endring av detaljert reguleringsplan for Sementveien 33 m.fl. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. (20.03.2018)

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for Epleveien 23, Hokksund

​Forslag til detaljregulering for Epleveien 23 legges nå ut til offentlig ettersyn. (22.02.2018)

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Hokksund sentrum

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 6.februar 2018 å legge ut forslag til Reguleringsplan for Hokksund sentrum, sak 3/18, til offentlig ettersyn (20.03.2018)

Offentlig ettersyn kommuneplanarbeid - forslag til planprogram

​Kommunestyret i Øvre Eiker har i sitt møte 22.11.17 vedtatt oppstart av kommuneplanarbeid forslag til planprogram lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13. (15.01.2018)

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B19

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Harakollen B19, gbnr 103/1 mfl, ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger øverst i Harakollen langs Lauvtjernveien. (04.01.2018)

Kunngjøring navnesak - Skrivemåte for Rogndalsbråten / Rogndalsbråtan

​I forbindelse med adressering i Øvre Eiker kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene tatt opp navnesak for stedsnavnet Rogndalsbråten/Rogndalsbråtan. (02.01.2018)

Detaljregulering Semsveien 48, Hokksund

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 13.12.2017, sak 198/17 - Detaljregulering gbnr 73/436, Semsveien 48. (19.12.2017)

Detaljregulering Kirkeveien 36, Hokksund

Kommunestyret i Øvre Eiker har i sitt møte 13.12.17 egengodkjent endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. (18.12.2017)

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund

​Øvre Eiker kommune har vedtatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Sementveien 33 m.fl., Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (18.12.2017)

Detaljregulering gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund

​Kommunestyret egengodkjente i sitt møte 31.10.2017, sak 154/17, Detaljregulering for gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund. (15.12.2017)

Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk

Kommunestyret i Øvre Eiker egengodkjente i sitt møte 10.05.2017, sak 60/17 - Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk. Saken har ved en feil ikke blitt varslet før nå, og Øvre Eiker kommune beklager dette. (15.12.2017)

Offentlig ettersyn - Endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36, Hokksund

​Øvre Eiker kommune har i delegert vedtak 57/17 av 12.10.17 vedtatt forslag til endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (16.10.2017)

Offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Harakollen B2, Hokksund

Øvre Eiker kommune har i delegert vedtak 54/17 av 29.09.17 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen B2 i Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (02.10.2017)

Offentlig ettersyn: B1 i Reguleringplan for Eiker vgs

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for gbnr 77/265 Smedgata 16 ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger ved Eiker videregående skole i Hokksund. (12.09.2017)

Kommuneplan dobbeltspor - Gulskogen-Hokksund

​​Bane Nor legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring. (12.09.2017)

Høring om industripåslipp

​Forslag til felles lokal forskrift legges herved ut på høring. Forslaget regulerer påslipp av olje, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de ni kommunene i Godt Vann Drammensregionen-samarbeide. (12.09.2017)

Detaljplan for Lerberg

​​Forslag til detaljplan for Lerberg sendes ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. juni. (12.09.2017)


Opprettet: 23.05.2017 13:26