Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Øvre Eiker kommune

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune vedtok i møte 19. juni 2024, sak 89/24, å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Forslag til ny arealdel var til 1. gangs offentlige høring i perioden 21.juni - 1. september 2021. Det innkom flere innsigelser til planforslaget. 

Etter gjennomgang av merknader og politisk drøftinger, vedtok kommuneplanutvalget å oversende revidert planforslag til innsigelsesmyndighetene 09.02.23. Antall innsigelser ble betydelig redusert i høringsrunden. 

Med bakgrunn i innsigelsene, samt drøftinger med innsigelsesmyndigheten, er det foretatt ny revisjon av planforslaget. Det er også foretatt noen mindre justeringer i plankartet, tråd med endringer som er gjort i annet planmateriale, etter at kommuneplanens arealdel var til 1. gangs høring.  

Saksprotokoll - 2. gangs høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2024-2036 (PDF, 197 kB)

Høringsfrist 16. september 2024

Uttalelse kan sendes til post@ovre-eiker.kommune.no eller Øvre Eiker kommune, Pb. 76, 3301, Hokksund

Sakens dokumenter