Saker på høring

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune vedtok i møte 19. juni 2024, sak 89/24, å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Norconsult Norge AS på vegne av KR Larsen Maskinentreprenør AS starter arbeidet med detaljregulering for Skarsberget pukkverk og deponi i Øvre Eiker kommune. Reguleringsplanen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for området.

På vegne av Hobbelstad og Rønning AS varsles det oppstart av detaljreguleringsplan innenfor Loesmoen 59, Gartneriveien 1 og 3 og gbnr. 18/264 og tilhørende vegareal på Loesmoen i Hokksund. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og opphevelse av planer for de deler som erstattes av ny plan.

Det varsles at Daxaro på vegne av grunneiere/utbyggere starter arbeid med Detaljregulering Solhaugveien i Øvre Eiker kommune. Planen omfatter eiendommer med gnr/bnr 58/3, 58/26, 58/19 Plan-ID: 2024-0702.

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 16/2024 av 12.03.24 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan i Lyngveien lagt ut for offentlig ettersyn.

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 18/2024 av 12.03.24 vedtatt forslag til Detaljregulering Trikotasjegata - Frognes lagt ut for offentlig ettersyn.