Saker på høring

Det kunngjøres herved igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Holth. Forslag til planprogram legges samtidig ut på høring. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Øvre Eiker kommune og tiltakshaver Bjørn Borgersen Eiendom AS. 

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har 15.08.2022 vedtatt å sende ut forslag til detaljregulering for Hellik Teigen As til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom Hellik Teigen AS og Øvre Eiker kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS igangsetter arbeid med detaljregulering i Lyngveien på vegne av forslagstiller Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF.

Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til en Klima-, miljø- og energiplan for kommunen. Denne planen viser store og små grep som er viktige for et mer bærekraftig samfunn, og der natur og miljø har en egenverdi.

​Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for detaljreguleringen for Boliger Stevning, gnr 39, bnr 34, 500 m.fl. Øvre Eiker kommune. Forslagstiller er STE Eiendom AS med plankonsulent Henning Larsen Architects AS. Planid 3048-0676.

​​På vegne av tiltakshaver Stenshorne Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med privat detaljregulering for Nestunet med tilhørende arealer i Hokksund, Øvre Eiker kommune. Rutinemessig varsles samtidig mulige forhandlinger om utbyggingsavtale.