Klima-, miljø- og energiplan for Øvre Eiker kommune er ute på høring

Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til en Klima-, miljø- og energiplan for kommunen. Denne planen viser store og små grep som er viktige for et mer bærekraftig samfunn, og der natur og miljø har en egenverdi.

Øvre Eiker kommune er opptatt av å tenke helhetlig og har valgt at denne planen skal omhandle både klima, miljø og energi. Vi mener disse temaene hører nøye sammen og må sees i sammenheng for å nå nasjonale og internasjonale mål. Hovedmålet for Øvre Eiker er at vi skal sikre en bærekraftig utvikling.

Vi ønsker innspill til forslaget innen 1. september 2023

I kommunestyremøtet 14. juni 2023, ble det vedtatt å legge forslag til Klima-, miljø og energiplan ut på høring, sak 82/2023. Den endelige planen vil bli behandlet politisk i løpet av september/oktober.

Merknader, innspill og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes til:

Øvre Eiker Kommune
e-post: 
post@ovre-eiker.kommune.no
eller via post: Postboks 76, 3301 Hokksund

Vi gjør oppmerksom på at alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Les forslag til Klima-, miljø og energiplan for Øvre Eiker her (PDF, 4 MB)