La fram budsjettforslag for 2024

Mandag 23. oktober la kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen frem forslag til budsjett for 2024 i Øvre Eiker kommune. Det er et budsjett med et overskudd på ca. 1 million kroner, langt dårligere resultat enn ønsket.

Kommunedirektør Leif Arne Steingrimsen og Kommunalsjef økonomi, styring og støtte Morten Deol Sunniva Riste-Bjørkli

Krevende kostnadsvekst
Kommunedirektøren mener det fremlagte statsbudsjettet ikke svarer på de utfordringene som kommunen står overfor. Regjeringen mener kostnadsveksten kommer til å bli stor som følge av demografiske endringer, men den største utfordringen nå er kostnadsveksten knyttet til psykisk helse, rus, økonomisk sosialhjelp, ressurskrevende brukere som blir over 67 år og faller ut av kompensasjonsordningen, og vekst i barnevernsutgiftene som følge av bosetting av et stort antall flyktninger. Samtidig som utfordringene vokser velger regjeringen for andre året på rad å holde integreringstilskuddet uendret i kroner. For Øvre Eiker kommune betyr dette i realiteten et kutt på 8-9 millioner kroner. I tillegg anslås prisveksten for kommunesektoren i 2024 til å ende på 3,4%. Utfordringen er at det fleste leverandørkontakter i realiteten får en langt høyere prisvekst. 

Styrker skolen og helse
For Øvre Eiker kommune legger vi nå fram et budsjett med et overskudd på ca. 1 mill.kr. Det er et langt dårligere resultat enn vi skulle ønske oss. Vi har likevel valgt å styrke skolene og videreføre tidligere styrkinger av helse og velferdsområdet. Vi ser fram til at ny skole og svømmehall er på plass, men det vil også ytterligere stramme opp de økonomiske rammene som allerede er svært sårbar. Budsjettet gir lite rom for uforutsette hendelser og fremtidige investeringer, og er ikke bærekraftig over tid. Det er derfor nødvendig at kommunen klarer å tilpasse seg budsjettet som i år vil innebære innsparingskrav. Kommunedirektøren har likevel stor tro på at kommunen skal klare omstillingen og samtidig fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne i Øvre Eiker kommune. 

Endring av gebyrer
I tillegg til utvikling av Eikertunområdet og investering i ny barneskole og svømmehall, bygges det et nytt avløpsrenseanlegg som skal ferdigstilles i løpet av 2024. Som følge av høye renter, fallende vannforbruk og det nye renseanlegget, vil vann- og avløpsgebyrene for innbyggerne øke kraftig i årene som kommer. For å unngå en økning på 57% neste år har kommunedirektøren foreslått tiltak for å jevne ut økningen de neste fire årene. Det foreslås derfor at gebyret øker med 39,3% som tilsvarer 3.550kr økning (normalgebyr) neste år. 

RfD har i en årrekke krevd lavere renovasjonsgebyrer enn nabokommunene, men ser seg nå nødt til å gjennomføre tiltak for å opprettholde forsvarlig drift. Renovasjonsgebyret fra RfD vil derfor øke med 7% neste år.  I tillegg vil det innføres en egenandel på gjenvinningsstasjonene stipulert til 100 kroner pr. standard levering og henting av hageavfall blir en betalbar bestillingstjeneste. 

Budsjettet behandles og vedtas endelig i kommunestyrets møte den 14. desember.

 

Digital versjon av Kommuneplanens Handlingsdel 2024-2027 kan leses her:

https://pub.framsikt.net/2024/ovreeiker/bm-2024-khd_2024-2027/

 Kommuneplanens Handlingsdel 2024-2027 (PDF, 6 MB)

Grunnlagstall for kommuneplanens handlingsdel 2024-2027.pdf (PDF, 969 kB)

Gebyrhefte 2024 - Kommunedirektørens forslag.pdf (PDF, 723 kB)