Individuell plan (IP)

Dersom du har behov for koordinerte og langvarige helse- og omsorgstjenester, kan du ha rett på individuell plan.

Langvarige helse- og omsorgstjenester betyr at behovet strekker seg over en viss tid. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder minst to eller flere helse- og omsorgstjenester, og det vurderes at disse må ses i en sammenheng. 

Hva er individuell plan?  

En individuell plan skal gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare hvem som har ansvar for hva, og sikre at de ulike tjenestene samarbeider.  

Individuell plan er et verktøy, i form av et planleggingsdokument. Planen skal være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestene du får. Det skal bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer.  

Retten til en individuell plan betyr at du har rett på å få utarbeidet en skriftlig plan som viser hvilke mål du har, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for at du skal nå målene dine.  

Hvem kan få tilbudet? 

Tilbudet er ment for deg som har behov for flere tjenester over en viss tid, og hvor tjenestene må samarbeide for at tilbudet skal bli helhetlig og koordinert. Behovet trenger ikke å være varig. Det gjelder uavhengig av alder og hvilke diagnoser eller funksjonsutfordringer du har.  

Slik søker du 

Individuell plan er en rettighet du har. Ansatte i tjenestene skal informere og tilby deg individuell plan og koordinator uten at du trenger å søke om det.

Du eller dine pårørende kan også selv be om at det lages en individuell plan for deg. Da kan du kontakte koordinerende enhet i kommunen ved å ringe sentralbordet på Eikertun helsehus tlf. 32 70 18 00 

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler henvendelser fortløpende.  

Hva koster det? 

Individuell plan og koordinator er gratis. 

Hva skjer videre? 

Våre ansatte vil ta kontakt for å utarbeide en individuell plan sammen med deg hvis du har rett til dette.

Klage 

Du kan klage på alle kommunale tjenester, både vedtak og kvalitet på tjenesten. Les mer om klage på side med informasjon om  søknad, saksgang og klagemulighet  

Mer informasjon 

Les Øvre Eiker kommunes informasjonsskriv om individuell plan (PDF, 205 kB).
Du kan også lese mer om individuell plan på Helsenorge sine hjemmesider.