Helsetilbud til flyktninger

Flyktninger som kommer til Øvre Eiker kommune, får helsetilbud av kommunen. 

Kommunen har spesiell oppmerksomhet og oppfølging av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som

 • kan ha bestemte infeksjonssykdommer 
 • har opplevd tortur og andre alvorlige traumer 
 • har lite familie/nettverk 
 • er alene til Norge som mindreårig 
 • er gravid 
 • er enslig forsørge 
 • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold 
 • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det 
 • har psykiske problemer 

Hvem kan få tilbudet? 

Er du asylsøker, flyktning eller familiegjenforent som bor eller oppholder deg i vår kommune, har du rett til nødvendige helse- og velferdstjenester på lik linje med alle andre.  

 • Er du over 18 år, må du ha lovlig opphold i Norge for å få helsehjelp. Hvis du oppholder deg ulovlig i Norge, har du rett til akutt helsehjelp på legevakt
 • Er du under 18 år, er det ikke et krav at du har lovlig opphold

Slik får du kontakt med helsetjenestene 

Du trenger ikke søke om helsetjenester til flyktninger. 

 • Barn, unge og gravide kvinner får helsetilbud på Familiesenteret. Du kan ta kontakt med Familiesenteret på tlf 32 25 12 70.  
 • Voksne kan kontakte flyktninghelsetjenesten for voksne på telefon 940 29 253 

Hva koster det? 

Kommunens helsetilbud til flyktninger er gratis. Hvis du trenger hjelpemidler eller annen hjelp i hjemmet, kan det hende du må betale for dette. Det koster også penger å gå til lege.

Se oversikt over hvilke tjenester som koster penger, og pris for disse tjenestene.

Hva skjer videre? 

Familiesenteret og flyktninghelsetjenesten for voksne vil hjelpe deg videre hvis du trenger å søke om hjelp i hjemmet eller hjelpemidler.  

Klagemulighet 

Du har rett til å klage både på vedtak om tjenester og kvaliteten på tjenestene du får. Finn informasjon om søknad om helse- og omsorgstjenester, saksgang og klage.     

Lover og regler  

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten  
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
 
Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket 
 
Et inkluderende språk - brosjyre 
 
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) 
 
Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente