Deling og omdisponering etter jordloven

Eiendommer som ligger i landbruksområdet og har mer enn 5-10 dekar areal, kan ikke deles eller omdisponeres uten at det er gitt tillatelse av kommunen. Er du usikker på om din eiendom kommer innenfor arealgrensene, så ta kontakt med kommunen.

Deling

Myndighetene har en restriktiv holdning til å dele ifra areal til andre formål (f.eks. boligtomt). Dersom fradelingen gjelder fradeling til uendret bruk (f.eks. salg av skogteig til en annen landbrukseiendom), vil dette kunne være enklere.

I fradelingssaker skal blant annet følgende momenter vurderes:

  • om delingen legger til rette for en god og variert bruksstruktur i landbruket
  • vern av arealressursene
  • om delingen fører til driftsmessig og løsning
  • om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Klikk her for søke om deling

Omdisponering

Omdisponering etter jordloven gjelder kun dyrka og dyrkbar mark (ikke rein skogsmark eller fjell). Myndighetene har en restriktiv holdning til å omdisponere dyrka og dyrkbar mark til andre formål (f. eks. boligtomt).

Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til selve jordbruksproduksjonen (f. eks. grusplass til halmballer), er ikke søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om omdisponering?

Søknad om omdisponering sendes til kommunen på e-post eller brev.

Lover og regler

Kontakt oss

Landbruk og miljø
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00