Skogbruk

Ønsker du å investere i skogen din, kan du bruke skogfondet ditt og tilskuddsordninger til dette. Aktiv bruk av skogfond gir skogeieren en god skattefordel. 

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og utvikling av miljøverdier i skog.

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeieren plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Ordningen skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer. Skogeieren betaler ikke skatt av inntektene som settes inn på skogfondkontoen, og må kun beskatte 15 % når pengene brukes fra skogfondet til investeringer i skogen. Resten er skattefritt.

Ler mer om skogfond på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Tilskudd til skogbruket

I Øvre Eiker kan skogeiere få tilskudd til ungskogpleie. I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for fremtidstrærne, altså de trærne som man tror vil gi størst mulig verdi for skogeieren i fremtiden. Skogeiere kan få inntil 40 % tilskudd av godkjent kostnad til ungskogpleie, men ikke mer enn 280 kroner i tilskudd per dekar. Det utgjør 40 % av 700 kroner.

Strategiplan 2020-2023 for lokale tilskuddsmidler (PDF, 2 MB)

Skogeiere kan også søke om andre tilskudd til skogbruket, blant annet tilskudd til gjødsling og tettere planting.

På Landbruksdirektoratet sine sider finner du en oversikt over de ulike tilskuddsordningene. 

Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest for Øvre Eiker kommune. (PDF, 322 kB)

Hvem kan søke om skogfond og tilskudd til skogbruket?

Skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog kan søke om skogfond og tilskudd.

Slik søker du

Du kan søke om skogfond og tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Alternativt kan du sende e-post til post@ovre-eiker.kommune.no. Husk å beskrive hva som er gjort og hvor det er utført, og legg ved dokumentasjon som for eksempel faktura fra entreprenør.

Søk om skogfond eller tilskudd (Altinn.no)

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skogfond og eventuelle tilskudd er senest 1. desember. Søknader behandles fortløpende før dette, og vi oppfordrer alle til å søke så tidlig som mulig.

Hva skjer videre?

Når søknaden er godkjent vil du normalt få utbetalingen innen to uker.

Kontroll

Din søknad kan bli trukket ut til kontroll. Blir du trukket ut til kontroll vil vi ta skriftlig kontakt, og vi skal kontrollere at tiltaket du har gjort ute i felt både er i tråd med lover og regler og at det stemmer overens med det du har fortalt i søknaden.

Lover og regler

Kontakt oss

Landbruk og miljø
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00