Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens verktøy for å styre utviklingen av et område. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og lekeområder? Hvor skal det være næringsområder?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området og hva du kan bygge der. Den består av et kart med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte planen.

Bestemmelsene sier hva du kan gjøre og ikke på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel bolig, friområde eller veg, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegger å bygge, rive eller grave, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din. Finnes det ikke reguleringsplan for eiendommen er det kommuneplanen som gjelder.

Klikk her for å se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Ulike typer reguleringsplan

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. 

Når er det krav om ny reguleringsplan?

  • Før det blir gitt tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.
  • Før det blir gitt tillatelse til prosjekter som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
  • Der det er satt krav om reguleringsplan før utbygging i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering.
  • Når kommunen mener det er nødvendig for å sikre et forsvarlig plangrunnlag for å gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter, flerbruk og vern.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan sende inn forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som må lage planforslaget